top of page

להקצות קרקע בייעוד חקלאי לתושבי הכפר עראמשה


נוף הכפר ערב אל עראמשה
Photo: Avi1111 dr. avishai teicher, wikimedia (CC BY 3.0)

ב-5.4.2021 פנינו יחד עם עמותת במקום לראש המועצה האזורית ויו''ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל אשר, בשם תושבי הכפר ערב אל עראמשה, בדרישה לקדם הליכי תכנון המתאימים לצורכיהם של תושבי הכפר, העוסקים בחקלאות. את הפנייה כתבו עורכות הדין גדיר ניקולא ורעות שאער מהאגודה, ועו"ד שרון קרני כהן מ"במקום".


ערב אל עראמשה הוא כפר מוכר, יישוב ערבי כמעט יחיד בשטחי המועצה האזורית. בניגוד לקיבוצים וליישובים הקהילתיים החקלאיים הרבים בשטח המועצה וסביב הכפר עצמו, לכפר עראמשה מעולם לא הוקצו ולא תוכננו שטחים, תשתיות ומבנים לשם קיום חקלאות, וזאת אף על פי שהחלק הארי של תושבי הכפר מתפרנסים מחקלאות מסורתית וגידול בעלי חיים. בעבר עלו על הפרק מספר תוכניות, אך לא הוקצו תקציבים מתאימים לקידומן ומשכך הן נגנזו.


בפנייה טענו כי על המועצה האזורית ומוסדות התכנון חלה חובה לפעול כדי לצמצם את הפערים ואי השוויון התכנוני בין תושבי ערב אל עראמשה לבין היישובים השכנים לו. לפיכך ביקשנו לפעול ללא דיחוי לקידום הליך תכנון והסדרה למטרת חקלאות בקרבת הכפר ערב אל עראמשה, תוך שיתוף מלא של התושבים בהליך התכנון.


עדכון, 23.6.2021: בעקבות פנייתנו הודיעה המועצה האזורית חבל אשר כי תתחיל לקדם מחדש תכנית מתאר לשימושים חקלאיים בקרבת ערב אל עראמשה, בניסיון לתת מענה לתושבי הכפר. לוחות הזמנים ומידת הישימות טרם התבררו, ואנו ממשיכים לעקוב.
コメント


bottom of page