top of page

לכלול דירות לדיור ציבורי במכרזי "מחיר למשתכן"


הפגנה בנושא דיור ציבורי
צילום: ליטל ביטון, שתיל-סטוק

ב-3.5.2021 פנינו, יחד עם פורום דיור ציבורי, לוועדה לתכנון ופיתוח – גוף בינמשרדי שמטרתו לקדם ולאשר מכרזי "מחיר למשתכן". דרשנו ליישם את החלטות הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל, ולהקצות במסגרת מכרזים אלה יחידות דיור לדיור ציבורי.


בשנת 2017, נוכח מצוקת הדיור הציבורי, נקבע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל כי הוועדה לתכנון ופיתוח תהיה רשאית להקצות עד 5% מיחידות הדיור במכרזי "מחיר למשתכן" לטובת דיור ציבורי. בשנת 2019 החליטה המועצה להעלות את ההרשאה לשיעור של עד 7% מיחידות הדיור במכרזים. מדיניות זו קריטית במיוחד להשלמת החוסרים המשמעותיים של מלאי הדירות בדיור הציבורי, וכן לקידום מטרות חברתיות כמו שילוב דיירי הדיור הציבורי במתחמי דיור מעורבים, עם תשתיות טובות ובדירות חדשות שמספקות פתרון דיור הולם.


למרות ההחלטות, לפי הנתונים שהגיעו לידינו רק כ-0.7% מיחידות הדיור שאושרו במכרזים הללו הוקצו בפועל לדיור ציבורי. הסיבות לשיעור הנמוך הן הגשה חסרה של בקשות לאישור הוועדה על ידי משרד הבינוי והשיכון, מדיניות משרד האוצר שלא לדון בהן כדי לא לאשרן, ועוד.


בפנייתנו לוועדת התכנון והפיתוח טענו כי החלטתה לאשר רק עשירית ממכסת ההקצאה האפשרית היא בלתי סבירה. עוד טענו כי הוועדה הפרה את חובת ההנמקה שלה בכך שלא נימקה את החלטותיה לדחות דחיית הצעות שהגיש משרד הבינוי והשיכון לשילוב יחידות דיור ציבורי במסגרת המכרזים האמורים, ושלא לדון כלל בכ-1,017 בקשות לאישור יחידות דיור לדיור הציבורי שמונחות על שולחנה כאבן שאין לה הופכין, חודשים רבים ואולי יותר. דרשנו מהוועדה לדון לאלתר בבקשות העומדות בפניה, ולקדם בקשות נוספות לאישור יחידות דיור ציבורי, בהיקף שהולם את החלטות ממשלת ישראל ומועצת מקרקעי ישראל.

דני גיגי מפורום דיור ציבורי: "מדיניות הוועדה מסכלת במכוון את המאמצים לספק פתרונות למחוסרי דיור, שנמצאים במצוקה קשה. שעה שהתורים לדיור ציבורי הולכים ומתארכים, הוועדה לא רק שדוחה בקשות להקצאת דירות לדיור ציבורי אלא גם מסרבת לדון במאות הבקשות שמונחות לפניה. מדובר בהפרה בוטה של החלטות ממשלה שהתקבלו, וביריקה בפרצופם של עשרות אלפי אזרחים שזכאים וממתינים לדיור ציבורי. אנו קוראים לוועדה לקדם בדחיפות הקצאות נרחבות לטובת דירות לדיור ציבורי בהתאם להחלטות הממשלה בנושא. זה אסון שבמשרד האוצר מרשים לעצמם, על סמך אידיאולוגיה אנטי חברתית, להתעלם מהחוק ולפעול נגד האזרחים הנזקקים".


עו"ד משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח: "התנהלות הוועדה, שכוננה בהחלטת ממשלה במיוחד לשם קידום מדיניות חברתית חיונית, לוקה בחוסר סבירות קיצוני נוכח המצב הקשה בתחום הדיור הציבורי. מדינת ישראל החליטה להקצות חלק מקרקעות המדינה לטובת דיירי הדיור הציבורי, אולם בפועל הוועדה פועלת בניגוד למנדט שקיבלה ומונעת פתרונות דיור הולמים, תוך פגיעה קשה בזכות לדיור נאות ובזכות לשוויון של עשרות אלפי בני אדם. דבר זה מחייב שינוי מיידי".


פניית האגודה לזכויות האזרח ופורום דיור ציבורי, 3.5.2021קישורים:


הדר חורש, משרד האוצר מטרפד את הדיור הציבורי: "הזכאים לא גרים ברחוב - הם מקבלים שכר דירה", דה-מרקר, 4.5.2021


הפנייה נכתבה בסויע המתמחה אייל לוריא פרדס

bottom of page