top of page

עקרונות להתנהלות המשטרה בהפגנות הקרובות


אילוסטרציה
אילוסטרציה: מחאה בבלפור ובכנסת, יולי 2020. צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

נוכח ריבוי ההפגנות הצפויות בימים הקרובים על רקע המצב, פנינו היום (11.5.2021) למפכ"ל המשטרה. קראנו למפכ"ל לדחות על הסף התבטאויות הקוראות למשטרה להחריף את תגובתה ולנקוט ביד קשה ל"דיכוי" ההפגנות, ולהימנע מתגובה לא פרופורציונלית שעלולה לגרום להסלמה. ביקשנו שיעביר מסר ברור לכל הכוחות בשטח להכיל את ההפגנות, ולהפחית את החיכוך בין המשטרה למפגינים למינימום הנדרש.


בפנייה פירטה עו"ד אן סוצ'יו רשימה של עקרונות שעל המשטרה להקפיד עליהם:

  • לרסן את האלימות של הכוחות בשטח

  • להקפיד על ההנחיה שלפיה הכרזה על הפגנה כבלתי חוקית אינה עילה לשימוש באמצעים לפיזור הפגנות

  • לגלות סובלנות להפרעה לשגרת החיים, כגון חסימת כבישים, באופן שאינו מסכן חיי אדם או רכוש

  • להגיב תגובה נקודתית וממוקדת כלפי מפגינים אלימים

  • להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות בהתאם לנהלים בלבד

  • לשמור על הפרדה בין קבוצות מפגינים

  • להפעיל שוטרים סמויים רק לפי מודיעין קונקרטי

  • לתת זמן סביר לפיזור ההפגנה


bottom of page