top of page

דרישה לתרגם מסמכים מערבית כתנאי לסיוע בדיור

ב-20.5.2021 הגשנו לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים עתירה נגד משרד השיכון, בדרישה לשנות מדיניות מפלה: חברות הדיור הציבורי מסרבות לקבל מפונים לסיוע בדיור (דיור ציבורי או סיוע בשכר דירה) מסמכים בשפה הערבית להוכחת זכאותם לסיוע, ודורשות מהם לתרגם את המסמכים לעברית על חשבונם.


בעתירה טענו שמדיניות זו מפלה פונים ופונות ערבים, ופוגעת בזכותם לדיור הולם. עוד טענו כי המדיניות פוגעת ביכולתה של אוכלוסיה נזקקת ומוחלשת למצות את זכויותיה, ובכך חותרת תחת תכליתו של מערך הסיוע הממשלתי בדיור. החסמים הרבים שקיימים בפני האוכלוסיה הערבית בתחום הדיור, מובילים לשיעור נמוך במיוחד של מיצוי זכויות בקרב אוכלוסיה זו, על אף שיעור העוני הגבוה ומצוקת הדיור העצומה. טענו כי על המשרד לפעול כדי להנגיש ולהתאים את שירותיו, במקום לייצר הכבדה בירוקרטית נוספת.


בעקבות העתירה הודיעה פרקליטות המדינה כי משרד הבינוי והשיכון יתרגם את מסמכי הזכאות מעברית לערבית החל מחודש דצמבר הקרוב. ב-10.10.2021 נתן בית המשפט להודעה תוקף של פסק דין.עת"ם 40835-05-21 האגודה לזכויות האזרח נגד שר הבינוי והשיכון

עו"ד: רעות שאער


העתירה, מאי 2021
קישורים:
Comments


bottom of page