top of page

להתקין מצלמות בביתני המשטרה שבכניסה לשער שכם

האגודה לזכויות האזרח והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל עתרו לבג"ץ ב-22.11.21, בדרישה להתקין מצלמות בכל ביתני המשטרה המוצבים בכניסה לשער שכם, להפעיל אותן בכל שעות היממה, לתעד באמצעותן את המתרחש בהם באופן קבוע ולשמור את התיעוד המצולם.


ביתני המשטרה הוקמו במטרה לספק הגנה לשוטרים המוצבים במקום בעל רגישות ביטחונית גבוהה. אולם עדויות וסרטונים רבים שהגיעו לידי הארגונים מלמדים כי הפכו בשנים האחרונות למעין "חור שחור" שאליו נוהגים שוטרים להוביל חשודים ומעוכבים פלסטינים, להשכיב אותם על הרצפה מתחת לגובה החלון, ולהכות אותם – תוך פגיעה קשה בזכויותיהם כחשודים, בכבודם ובגופם.


בעתירה נטען כי אזור העיר העתיקה הוא מהמקומות המצולמים, המתועדים והמפוקחים ביותר בישראל, ועל רקע זה החלטת המשטרה שלא להציב מצלמות דווקא בביתנים לוקה בחוסר סבירות קשה ומעוררת חשש לשיקולים זרים לנוכח אירועי האלימות הקשים המתרחשים בהם. התקנת מצלמות בביתני המשטרה תרתיע שוטרים מלנקוט בדפוסי פעילות אלימים ותרסן את השימוש המופרז והבלתי סביר בכוח, שמתקיים בביתנים המשטרתיים ללא כל תיעוד ופיקוח, תגביר את שקיפות עבודת המשטרה ואולי אף את אמון הציבור בה, שבירושלים המזרחית מתאפיין בעיקר בהיעדרו.


במהלך הדיון בעתירה הבהיר בית המשפט כי לא יתערב בשיקול דעתה של המשטרה ולא יורה לה היכן להתקין מצלמות, ובהמלצתו משכנו את העתירה.


בג"ץ 8023/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפכ"ל משטרת ישראל

עו"ד: טל חסין


העתירה, נובמבר 2021


תגובה מקדמית מטעם המדינה, פברואר 2022


תשובת העותרים לתשובה המקדמית מטעם המדינה, מרץ 2022


תגובה מטעם המשיבים לתשובת העותרים לתגובה המקדמית, ספטמבר 2022


פסק דין, 22.9.2022תכתובת לפני הגשת העתירה:


פניית האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים למפכ"ל ולמפקד מחוז ירושלים, 7.6.2021


פניית הארגונים לשר לביטחון פנים, 22.6.2021


תשובת המשטרה, 15.7.2021קישורים:


ניר חסון, נקודות המשטרה בשער שכם הפכו לעמדות הכאת פלסטינים, הארץ, 21.6.2021


חדשות הערב, כאן 11, 21.6.2021 (מדקה 34:07)העתירה נכתבה בסיועם של רכז השטח מוהנד ענאתי, רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחה אייל לוריא פרדסbottom of page