top of page

בדרך לכללים חדשים בעניין ניתוקי חשמל: יותר טוב, אבל לא מספיק


אנשים המתקשים לנשום בכוחות עצמם וזקוקים למכשירי אינהלציה אינם זכאים להגנה מפני ניתוקי חשמל – כך קבעה לאחרונה רשות החשמל במסגרת מסמך עדכון חדש למדיניות ניתוקי החשמל שלה ("אמות המידה"). הרשות התעלמה מעמדת משרד הבריאות, שקרא לה שלא לנתק אנשים הנושמים בעזרת מכשור אינהלציה, גם אם צברו חוב לחברת החשמל.


עד לאחרונה, מדיניות הניתוקים של רשות החשמל כללה רשימה מצומצמת בלבד של צרכנים שאין לנתקם מחשמל מסיבות רפואיות. בעקבות עתירת האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ שהוגשה ב-2019 בשיתוף עם הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל-אביב, עמותת רופאים לזכויות אדם ואיגוד העובדים הסוציאליים, פרסמה לאחרונה רשות החשמל מסמך להערות הציבור, ובו ביקשה לתקן את אמות המידה לניתוקים, כך שיכללו עוד כ-45,000 אנשים שיהיו מוגנים מניתוק חשמל.


עם פרסום מדיניות הניתוקים החדשה פנינו לרשות יחד עם הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב. תקפנו את עצם המדיניות העקרונית המאפשרת לחברת החשמל להשתמש בכוחה כדי להוריד את השאלטר כאמצעי לחץ לגבייה של חובות מצרכנים עניים. לטענתנו, על חברת החשמל לגבות את החובות בדרכים המקובלות במדינת ישראל, בדיוק כפי שגובים כל חוב אחר, ואסור לה להשתמש בניתוק חשמל – בהיותו רכיב חיוני למימוש זכויות אדם – כדי לגבות חובות, במיוחד כשמדובר באנשים החיים בעוני.


בהתייחס לאמות המידה המעודכנות שפרסמה הרשות להערות הציבור, פירטנו שורה של ליקויים ובעיות, ובהם:

  • נוסף על ההדרה של אנשים הזקוקים למכשירי אינהלציה מרשימת המוגנים מפני ניתוק, אמות המידה החדשות מתייחסות למצבים מסכני חיים בפרק זמן של ימים בלבד, ומתעלמות מפגיעה באיכות חיים מסבל קיצוני או ממקרים שבהם הבריאות נפגעת משמעותית בפרק זמן ארוך יותר.

  • אמות המידה אינן כוללות מנגנון חריגים המאפשר לערער על החלטת הרשות לנתק מחשמל.

  • רשות החשמל מסרבת לקבל המלצות מרופאי משפחה, ומחייבת גם אישור של רופאים מומחים או גורם מנהלי, באופן שעלול להדיר אוכלוסיות מוחלשות ולהקשות מאד על מימוש ההגנה מניתוק.

  • המדיניות החדשה עדיין מאפשרת לנתק יישוב שלם מחשמל באופן שמהווה ענישה קולקטיבית אסורה.


עו"ד משכית בנדל מהאגודה: "חשמל הוא רכיב חיוני בזכות לקיום בכבוד ולא ניתן לחיות כיום ללא חשמל. הרחבת מעגל המוגנים מניתוק מבורכת, אולם אין די בה. אין בכך כדי לתת מענה לעשרות אלפי משקי בית בישראל - ובהם משפחות עניות ובהן ילדים, קשישים וחולים - החיים לפרקים תקופות ארוכות ללא חשמל. אנו קוראים לשרת האנרגיה החדשה להיכנס לעובי הקורה ולפעול לאיסור על ניתוק חשמל לעניים והמוחלשים ביותר במדינת ישראל".
קישורים:
Comments


bottom of page