top of page

מערכת הבריאות בחוק ההסדרים – הערות ארגוני זכויות אדם ובריאות


אילוסטרציה
Photo by Tal Dahan, ACRI

ב-29.7.2021 פרסמנו, יחד עם ארגונים עמיתים, הערות לפרקי הבריאות בטיוטת חוק ההסדרים. ההערות נוגעות להשלכות של שינויי החקיקה המוצעים על הזכות לבריאות ולשוויון בשירותי בריאות, בדגש על הצורך לחזק את מערכת הבריאות הציבורית ולצמצם את הפערים בנגישות לשירותי בריאות בין המרכז לפריפריה.


בין הסוגיות שאליהן התייחסנו:

• מתן רישיון לחדרי ניתוח פרטיים ולמרפאות פרטיות

• כללי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים

• כללים לפעולת תאגידי בריאות

• הפניות לרופאים.ות מומחים.ות

• גביית היטלים עבור שימוש בשירותי רפואה פרטיים

• קידום אורח חיים בריא


נייר העמדה, 29.7.2021


שותפים בנייר העמדה: האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, קואליציית ארגוני הבריאות הנגב, שתיל – הקרן החדשה לישראל.bottom of page