top of page

לפרסם את דוח משרד הבריאות על ילדי תימן, המזרח והבלקן


עולי תימן במעברה
צילום: ELDAN DAVID, לשכת העיתונות הממשלתית

לפי החלטת ממשלה, עד סוף נובמבר 2021 יכולות חלק ממשפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן להגיש בקשה לקבלת כספים מהמדינה. ההחלטה מאפשרת למשפחות שהוועדות השונות שפעלו במהלך השנים הסיקו שילדיהן נפטרו, או שלא ידוע מה עלה בגורלם, לקבל סכום שבין 150 ל-200 אלף שקלים - בתנאי שיחתמו על הצהרה שלא יהיו להן תביעות כספיות נוספות מהמדינה בנוגע לילדיהן.


ב-28.10.2021 פנינו יחד עם עמותת עמר"ם, רופאים לזכויות אדם והתנועה לחופש המידע לראש הממשלה, שר הבריאות, שר המשפטים ושר האוצר, בשם ארבע משפחות שזכאיות לפיצויים לפי החלטת הממשלה. בפנייה דרשנו לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות עד לאחר פרסומו של דוח משרד הבריאות בנושא, כדי שהמשפחות הזכאיות לפיצויים יוכלו לקבל החלטה על סמך כל המידע הרלוונטי שיש בידי המדינה.


לפי פרסומים בתקשורת, בראשית אפריל 2021 הוגש למנכ"ל משרד הבריאות דאז, פרופ' חזי לוי, דוח שחקר את מעורבותם של אנשי הבריאות בפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. הדוח, שהגישו פרופ' איתמר גרוטו, אז המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, וד"ר שלומית אבני, אז מנהלת תחום צמצום פערים במשרד, כולל מסקנות ולפיהן בעקבות תפיסות גזעניות, צוותי רפואה ניתקו בין הורים לבין ילדיהם, ואף מסרו ילדים לאימוץ שלא במסגרת סמכותם החוקית. דוח זה מעולם לא פורסם לציבור הרחב.


בפניית הארגונים כתב עו"ד עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית של האגודה לזכויות האזרח: "למשפחות שבשמן אנו פונים, ולמשפחות אחרות, זכות לשקול האם הן מבקשות להצטרף להסדר. שעון החול של החלטת הממשלה הולך ואוזל, ובטרם המשפחות תחתומנה על כתב ויתור וסילוק, זכותן לקבל את מלוא התשתית הרלוונטית המצויה בידי הממשלה – עובדות, מחקרים ולא פחות מכך מסקנות [...] בשעה שהממשלה מחתימה את אזרחיה על כתב ויתור וסילוק היא חבה בחובת הגינות ותום לב מוגברות. היא חבה בגילוי כלפיהם ואינה רשאית להסתיר מהם מידע רלוונטי המופקד בידיה ממילא כנאמנה של הציבור, ודאי מידע שהוא בעל אופי ציבורי מובהק".


פניית הארגונים, 28.10.2021קישורים:


אלה לוי-וינריב, הפיצוי ניתן באיחור, במשפחות זועמים ולא רוצים לקחת: פרשת "ילדי תימן" מסתבכת, גלובס, 2.11.2021bottom of page