top of page

ייצוג הולם לחברה הערבית במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים


אילוסטרציה
© Valiantsin Suprunovich | Dreamstime.com

המועצה לבטיחות בדרכים מתווה את קווי הפעולה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מאשרת את תקציבה השנתי ומפקחת על פעילותה. המועצה מורכבת מחמישה עשר חברות וחברים שממנה הממשלה על פי הצעת שרת התחבורה והבטיחות בדרכים.


רשימת חברי המועצה שפורסמה באתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כוללת שמותיהם של שישה חברים בלבד – שלוש נשים ושלושה גברים – אף אחד מהם אינו מבני או מבנות החברה הערבית. מבירור שעשינו עולה כי מינוייהם של שאר חברות וחברי המועצה אמורים להיות מאושרים ומושלמים בקרוב. לפיכך פנינו ב-10.3.2022 לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים בדרישה ששלב המינויים העתידי יכלול מינויים של נציגים ונציגות מקרב החברה הערבית, ויבטיח את ייצוגה ההולם.


בפנייה הזכירה עו"ד גדיר ניקולא, מנהלת היחידה לזכויות החברה הערבית, כי חובתה של המדינה לקדם ייצוג הולם של אוכלוסיות שהופלו בעבר ומצויות בתת ייצוג בשירות הציבורי, ובהן האוכלוסייה הערבית ונשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. עוד הביאה עו"ד ניקולא נתונים על השיעורים הגבוהים של נפגעים ערבים בתאונות דרכים, שמהם אפשר להסיק שנושא הבטיחות בדרכים רלוונטי וחשוב במיוחד לחברה הערבית.עדכון: ב-22.4.2022 החליטה הממשלה על מינוי חברה ערבייה למועצת הבטיחות בדרכים.הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אופק אזולאי


bottom of page