top of page

במקום להקים יישובים חדשים - תשקיעו ביישובים הקיימים


יישוב בנגב
© Andrey Salamchev | Dreamstime.com

ב-24.3.2022, לקראת דיון בממשלה בהצעת החלטה להקמת חמישה יישובים חדשים במבואות ערד שבנגב, פנינו לממשלה יחד עם פורום דו קיום בנגב ועמותת במקום – מתכננים לזכויות תכנון. התנגדנו להצעה, וקראנו לממשלה שלא לקדמה ולפעול תחת זאת להרחבה ולחיזוק של היישובים הקיימים בנגב, וכן להכרה ולתכנון של הישובים הבדווים הלא מוכרים, המשוועים להכרה, לתכנון ולפיתוח.


בפנייה ציינו כי לתכנית המוצעת יש השלכות מרחיקות לכת על תושבי ותושבות היישובים הקיימים בנגב, יהודיים וערבים כאחד, וכי היא צפויה להשפיע לרעה – סביבתית, חברתית וכלכלית – על היישובים הקיימים. בין השאר, כפי שמלמדים מחקרים רבים, צפויה האוכלוסייה החזקה והאמידה יותר בנגב לעזוב יישובים ותיקים ומוחלשים, ולהחלישם עוד יותר. בנוסף, צפוי שמשאבים שיושקעו בהקמת היישובים החדשים והתשתיות הנדרשות להם יהיו על חשבון המשאבים הנדרשים לחיזוק היישובים הקיימים או להכרה ולפיתוח שלהם, ולא יהוו תקציב נוסף לזה המושקע בנגב. הניסיון בכל העולם מלמד, שתכנון כזה מביא בהכרח להגדלת פערים ואי השוויון, ולא בכדי הוחלט כבר שאין לקדם תכנון מסוג זה בישראל.ב-12.4.2022 פרסמנו תגובה לתוכניות להקמת יישובים חדשים בנגב, יחד עם הארגונים במקום, סיכוי-אופוק, פורום דו קיום בנגב והמועצה לכפרים בלתי מוכרים בנגב. בתגובה נמסר:


התוכניות שאישרה הממשלה בשבועות האחרונים נועדו לקדם מטרות פוליטיות, תוך התעלמות מוחלטת מתושבי הנגב המקוריים וצורכיהם. האוכלוסייה הבדווית, שחיה באזור עשרות שנים ומשוועת להכרה, זוכה להתעלמות כמעט מוחלטת בתוכניות החדשות, כאשר חלק ניכר מהיישובים החדשים מתוכננים במקומם של כפרים בדווים בלתי מוכרים, המונים אלפי אנשים, וכנראה שהכוונה לפנותם בכוח.


בנוסף, הקמת יישובים חדשים תפגע אנושות ביישובים הקיימים, ובמיוחד באוכלוסיות המוחלשות, שיוותרו ביישובים החלשים ולא ייהנו מהשקעת המשאבים והפיתוח המתוכננים. לא בכדי האוצר ומערכת התכנון מתנגדים. אנו קוראים לממשלה לחזור בה מהתכניות המזיקות לנגב, ובמקום זאת לפעול לחיזוק היישובים הקיימים, להכרה והסדרה במקום של הכפרים הלא מוכרים, ולפיתוח הנגב לטובת כלל תושביו.


יומיים לאחר מכן פנינו ברוח זו ליועצת המשפטית לממשלה, יחד עם עמותת במקום וארגון סיכוי-אופוק. טענו שהחלטת הממשלה היא גזענית ובלתי חוקית, שכן תכליתה המוצהרת היא קידום "איזון דמוגרפי" במרחב הנגב באמצעות הקמת יישובים ליהודים. ביקשנו לבטל את ההחלטה ולקדם במקומה החלטה ממשלתית שגם תכיר בכפרים הבדווים שעל אדמותיהם מתכוונים להקים את חמשת היישובים.ב-14.5.2023 פנינו לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום, יחד עם ארגונים ופעילים חברתיים וסביבתיים, לקראת דיון בנושא הקמת יישובים חדשים בנגב. כתבנו כי הקמת היישובים החדשים תפגע ביישובים הקיימים, יהודיים וערביים, וכי ראוי להשקיע את המשאבים לטובת חיזוק ופיתוח של היישובים הקיימים. ציינו כי חלק מהיישובים מתוכננים לקום על כפרים בדווים קיימים, שאינם מוכרים, ועמדנו על מדיניות התכנון המפלה כלפי האוכלוסייה הבדווית שהולכת ומחמירה.
הפנייה לממשלה נכתבה בסיוע רכז השטח מוהנד ענאתיComments


bottom of page