top of page

חיים בישראל 20 שנים, חשופים לגירוש תוך 30 ימים


פליטים מקונגו באוגנדה
פליטים מקונגו באוגנדה. © Sam D'cruz | Dreamstime.com

א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט | האגודה לזכויות האזרח בישראל | המוקד לפליטים ולמהגרים קו לעובד | רופאים לזכויות אדם | ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים


ביום 6.4.2022 החליטה שרת הפנים להסיר את ההגנה הקבוצתית שחלה עד היום על מבקשי המקלט שמוצאם מקונגו. עם פרסום ההודעה הפכו כ-300 מבקשי המקלט מקונגו החיים בישראל, חלקם מזה עשרים שנים, לבני-גירוש. לפי ההודעה, הסרת ההגנה תיכנס לתוקף כעבור שלושים ימים בלבד.


מדובר בעוול כפול, מהותי ופרוצדורלי. מהותית, אין הצדקה להסרת ההגנה. המצב בקונגו לא השתפר באופן מספק בשנים האחרונות, כפי שמראים גם דו"חות עדכניים ובהם דוחות נציבות האו"ם לפליטים ודוח מחלקת המדינה האמריקאית. בין היתר, סובלים תושבי המדינה מחוסר יציבות מתמשך ומהפרות זכויות אדם קשות. ההבטחה שלא לגרש את מי שבקשתו למקלט פתוחה אינה מספקת, שכן ממילא 99% ממי שמגישים בקשות מקלט בישראל נדחים. ליקויי מערכת המקלט קשים וידועים והיא ספגה בגינם ביקורת קשה ממבקר המדינה, מחברי וחברות כנסת, מבתי המשפט ומנציבות האו"ם לפליטים.


בנוסף, ראוי לקחת בחשבון את משך השהות החוקית של מבקשי המקלט בישראל, אשר לרובם בקשות מקלט פתוחות שממתינות שנים ארוכות להכרעה. חלק ממבקשי המקלט מקונגו חיים כאן כבר עשרים שנים ורובם יותר מעשור. במדינות מערביות אחרות שהות חוקית כה ממושכת היתה מאפשרת קבלת מעמד קבע.


פרוצדורלית, החלטה על הסרת הגנה, ככל החלטה הנוגעת בחיי אדם, אסור שתתקבל בפזיזות או בחופזה, באופן בלתי שקוף לציבור ומבלי להותיר זמן לבחינה מעמיקה של הכנסת ולביקורת שיפוטית. ראשית, שלושים ימים (שבתוכם חופשת הפסח) הם פרק זמן קצר באופן שערורייתי. שנית, יש לחשוף לעיון הכנסת והציבור את הגורמים לקבלת ההחלטה ואת חוות הדעת עליהן היא נסמכה.


אסור לחזור על הטעות של הגירוש לדרום סודן. בשנת 2012, רגע אחרי הקמת מדינת דרום סודן, ישראל מיהרה לגרש את מבקשי המקלט שמוצאם משם. המלחמה במדינה כידוע התחדשה במהירות, המצב הקשה שם התדרדר אף יותר, ורבים ממי שגורשו מישראל, כולל ילדים שעברית היתה שפתם הראשונה, מצאו את מותם כתוצאה מהלחימה, ממחלות או מרעב.


ערב חג החירות, פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל קורא לביטול ההחלטה על הסרת ההגנה הקבוצתית מכ-300 מבקשי המקלט מקונגו שחיים בישראל שנים ארוכות.לפרטים נוספים:

ד"ר שני בר-טוביה, פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל

הפורום כולל את הארגונים: א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט, האגודה לזכויות האזרח בישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, ARDC - המרכז לפליטים אפריקאים.
Comments


bottom of page