top of page

קבלת שירות מרשות האוכלוסין וההגירה רק באמצעות מערכת מקוונת

רשות האוכלוסין וההגירה אימצה לאחרונה מדיניות המכבידה מאוד על מי שזקוקים לשירותי אשרות והגשת בקשות לאיחוד משפחות. קביעת תור אפשרית רק באמצעות טופס מקוון, הנגיש בעברית ובאנגלית בלבד ודורש המתנה ארוכה למענה (אם מתקבל מענה בכלל), וזאת בשעה שאזרחים הנזקקים לשירותים אחרים יכולים לתאם תור באופן מידי באמצעות נציג שירות טלפוני או באפליקציה. בנוסף, זוגות שרוצים להגיש בקשה לאיחוד משפחות יכולים לשלוח את בקשתם באופן מקוון בלבד. את עשרות עמודי המסמכים שנדרש לצרף לבקשה עליהם לסרוק ולהעלות לרשת, וככל שמסמך או פרט מידע חסר, אינו ידוע או אינו קיים – לא קיימת אפשרות טכנית להתקדם ולהגיש את הבקשה. לא קיימת אפשרות להוסיף הערות בשפה חופשית, להסביר כי קיימות נסיבות מיוחדות, לציין כי הבקשה דחופה, להסביר כי מסמך חסר או לבקש להשלימו במועד מאוחר יותר, ואין עם מי לדבר ובמי להיעזר לצורך מילוי הטופס.


ב-14.6.2022 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נגד רשות האוכלוסין וההגירה. בעתירה נטען מדיניות זו פוגעת בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון ומנוגדת לחובתה של הרשות להציע את שירותיה לציבור בהגינות, באופן שוויוני ובתנאים הולמים. המדיניות מתעלמת מכך שרבים ממי שנזקקים לשירותים חיוניים אלה, הנדרשים למימוש זכויות יסוד, נמנים על קבוצות מוחלשות ומודרות, חסרות אמצעים, ואינם יכולים לממן ייצוג משפטי או להתמודד עם דרישות מכבידות אלה בעצמם. לחלק גדול מאוכלוסיית היעד אין את הידע הטכני הנדרש, אין גישה לסורק מסמכים ולמחשב מתקדם, ולרבים מהם אין גישה לרשת האינטרנט ואפילו לחשמל. בנוסף, את הטפסים המקוונים ניתן למלא רק באנגלית ובעברית ולא בערבית, ברוסית ובאמהרית – השפות הרלוונטיות לרוב האנשים שנזקקים לשירותים אלה.


בעתירה נטען כי רשות האוכלוסין וההגירה מאמצת מנגנונים בירוקרטיים נחותים ומכבידים עבור האוכלוסייה הערבית ועבור אזרחים זרים, באופן שמייאש ומתיש את הפונים אליה, בכסות של "חסכון במשאבים". להלכה, הרשות מכירה בזכותם של הפונים אליה להגיש בקשות לקבלת אשרות והיתרים בתנאים שקובע הדין, אך למעשה היא יוצרת תנאים בלתי אפשריים למימוש הזכויות באמצעות אימוץ בירוקרטיה משפילה, מכבידה ומפלה. האגודה דרשה להפוך את ערוץ השירות המקוון לאופציונלי, ולפתוח אפשרות להגיש בקשות ולקבוע תורים בדרכים חלופיות ונגישות.


בתגובת רשות האוכלוסין וההגירה לעתירה היא הודיעה שהחליטה להחזיר את המוקד הטלפוני ולאפשר הגשת בקשות לתיאום תורים גם באמצעותו. עם זאת, המועד למענה לצורך תיאום תור (לא התור עצמו, אלא מועד ההודעה על מועד התור) יהיה עדיין 30 ימי עסקים(!).לעניין הגשת בקשות לאיחוד משפחות, הרשות הציעה הליך של הגעה ללשכה כדי להגיש בקשה להגשת הבקשה באמצעים לא מקוונים – שלעמדתנו רק מכביד ומסרבל את התהליך. לאחר הדיון שהתקיים ב-20.12.2022 הורה בית המשפט לרשות להבהיר בכתב את ההליך המוצע ואת הצעדים הנוספים שנקטה ושהיא מוכנה לנקוט כדי להקל על הפונים אליה.עת"ם 27461-06-22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד: רעות שאער


תגובת העותרת, נובמבר 2022העתירה נכתבה בסיוע המתמחה אופק אזולאי

הפעילות נעשתה בתמיכת הקרן ע"ש אלחנן ותמר שנון ז"לComments


bottom of page