top of page

פשיטה בלתי חוקית של מפקחים על בתי ספר בירושלים המזרחית


מקבץ בתי הספר "אל אימאן"
מקבץ בתי הספר "אל אימאן". צילום: מוהנד ענאתי, ACRI

ב-26.10.2022 פשטו מפקחים של משרד החינוך על מקבץ בתי הספר "אל אימאן" בשכונת בית חנינא בירושלים המזרחית בירושלים המזרחית. המפקחים נכנסו לכיתות, דיברו בגסות, הפחידו תלמידים, עלבו במורים, צילמו את ספרי הלימוד שעל השולחנות, דרשו מתלמידים לפתוח ילקוטים, שלפו ספרים וצילמו גם אותם. התנהלות זו נעשתה באופן לא חוקי: אף שחוק הפיקוח על בתי הספר מתיר למפקחים להיכנס לבתי הספר, הוא אינו מסמיך אותם להתנהל בדרך כזו, ובוודאי שלא לפשפש בכליהם של תלמידים ולצלם אותם – פעולות שפוגעות אנושות בפרטיותם ובכבודם של הילדים.


יום למחרת פנינו יחד עם עמותת עיר עמים למנכ"לית משרד החינוך, בדרישה לערוך בירור, למצות את הדין עם האחראים ולוודא ולהבטיח שההתנהלות כזו לא תישנה. עו"ד טל חסין הזכירה כי משרד החינוך אמון על שלומם ובטיחותם של כלל התלמידים, גם אם הם פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית. עוד נכתב בפנייה: "[אם] משרד החינוך חש צורך דחוף לבחון את ספרי הלימוד ולבקרם, היה עליו לפנות למנהלי בית הספר ולמצוא את הדרכים הנאותות לעשות כן. פשיטה כוחנית ואדנותית, איומים, חיפוש בכלים והפחדת קטינים, אינם נמנים עליהן".


פניית האגודה לזכויות האזרח, 27.10.2022הפנייה נכתבה בסיוע תחקירן השטח מוהנד ענאתי
bottom of page