top of page

הרחבת סמכויות השר לביטחון פנים על חשבון מפכ"ל המשטרה ("חוק בן גביר")


ח"כ בן גביר
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ב-11.12.2022 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה בעניין הצעת החוק של השר לביטחון פנים המיועד, ח"כ בן גביר, להרחבת סמכויות השר על חשבון מפכ"ל המשטרה. נוסח ההצעה (תיקון לפקודת המשטרה) לא מאוד דרמטי אלא יותר הצהרתי ("השר ממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה" "בהתאם להתוויית המדיניות של השר" וכו'), אך בפועל התיקון מבקש לשנות את האיזון העדין שקיים בין השר למפכ"ל בחוק, ומשקף את תפיסתו של בן גביר את המשטרה כזרוע ביצועית שלו.


לעמדת האגודה, הצעת החוק מסוכנת ומיותרת. היא מערערת את האיזון העדין שקיים כיום בחוק בין השר והמפכ"ל, מכרסמת בעצמאות המשטרה ובאי התלות שלה וצפויה לערער את אחד מהיסודות של מבנה הדמוקרטיה בישראל. ההצעה מסכנת את זכויות הפרט ועלולה להפוך את המשטרה לכלי בידי השלטון לדיכוי קבוצות מיעוט.


בפנייה ליועצת המשפטית לממשלה הבהירה עו"ד אן סוצ'יו את גודל הסכנה שקיימת בהתערבות של הדרג הפוליטי בעבודת המשטרה, בין היתר ביכולת לייצר לשלטון סביבה נוחה לפעילות מושחתת. עוד היא הבהירה כי הצעת החוק מיותרת, מכיוון שכבר במצב החוקי כיום יש בידי השר די סמכויות שמאפשרות לו לכוון את עבודת המשטרה ולפקח עליה, והוא מעורב באופן משמעותי בהתוויית מדיניות המשטרה.


גם לאחר שהוכנסו תיקונים להצעת החוק בנוסח שעבר בקריאה ראשונה, לעמדתנו הם אינם מתקנים את הפגמים שבה. בפנייה לוועדה המיוחדת שדנה בהצעה, התנגדנו להצעה נחרצות.


ב-28.12.2022, לאחר שהחוק אושר בכנסת, פנינו בדחיפות ליועצת המשפטית לממשלה, על מנת שתבהיר מהם המנגנונים הקבועים בחוק שיבטיחו כי המשטרה לא תהפוך לזרוע פוליטית של השלטון. ביקשנו את עמדתה ביחס לשלוש נקודות:

  • מהן המגבלות הקיימות על סמכותו של השר לביטחון פנים לקבוע מדיניות הנוגעת למימוש זכות ההפגנה והמחאה, בהינתן שחלק גדול מההפגנות מכוונות נגד הממשלה, ואף נגד השר עצמו.

  • מהן המגבלות הקיימות על סמכותו של השר לקבוע מדיניות בעניין חקירות והעמדה לדין, כדי למנוע פגיעה בשוויון בפני החוק, וכן מה המשמעות של החובה הפחותה של השר "לשמוע" את היועצת המשפטית לממשלה, לעומת החובה להתייעץ עימה.

  • הבהרות ביחס לסעיף המתיר לא לפרסם פקודות משטרה לפי החלטת המפכ"ל, אשר מנוגד לחוק חופש המידע, שבו אי פרסום נהלים מתקיים רק בנסיבות קונקרטיות שמונה החוק.

האגודה לזכויות האזרח סבורה כי החוק אינו חוקתי ושוקלת לעתור נגדו לבג"ץ, לאחר שיתקבלו ההבהרות מן היועצת המשפטית לממשלה.
Comments


bottom of page