top of page

להתיר ייצוג משפטי להורים בוועדות הדנות בטיפול בילדים בסיכון

ב-15.12.2022 עתרנו לבג"ץ נגד משרד הרווחה, בדרישה להתיר להורים לקבל ייצוג משפטי בהליכים המתנהלים בוועדות שדנות בטיפול בילדים בסיכון ("ועדות החלטה"). הוועדות מקבלות החלטות הרות גורל לגבי קטינים ומוסמכות, בין השאר, להחליט על הוצאת קטינים מביתם ומחזקתם של ההורים, באופן זמני או לצמיתות.


המשפחות שהטיפול בילדיהן נדון בוועדות הן בין המשפחות העניות, המודרות חברתית והפגיעות ביותר במדינת ישראל – לעיתים קרובות אימהות חד הוריות, חלקם בעלי מוגבלויות קוגניטיביות, נפשיות ופיזיות וחלקם סובלים מהתמכרויות. פעמים רבות ההורים בעלי השכלה פורמלית חלקית, חלקם אינו דובר עברית, ובקרבם מהגרים רבים. משפחות אלה מגיעות לטיפולה של מערכת הרווחה על רקע משברי חיים אקוטיים ובהיעדר מערכות תמיכה, וחלקן הגדול תלוי בהטבות שמערכת הרווחה עשויה לתת להן.


למרות ההחלטות הקריטיות, ולעיתים הבלתי הפיכות, שמתקבלות בוועדות, משרד הרווחה אוסר על ההורים להיעזר בייצוג משפטי בהליכים הנערכים בהן, בכל הנסיבות – גם אם ההורה מאושפז או עצור, גם אם הוא קטין, גם אם יש לו מוגבלות או שהוא לא שולט בעברית, וגם אם הילד כבר הוצא מן הבית בצו חירום ובכפייה. היעדר הייצוג פוגע אנושות בזכויות יסוד של ההורים, ובהן הזכות להליך הוגן והזכות לחיי משפחה. להחלטות הוועדות יש גם השפעה נרחבת על תוצאותיהם של הליכים משפטיים בבתי המשפט לנוער ולענייני משפחה, ועל כן האיסור על ייצוג משפטי במסגרתן פוגע קשות גם בזכות הגישה לערכאות. האיסור על ייצוג משפטי נעשה על בסיס הנחייה פנימית של המשרד, שמנוגדת להוראה מפורשת בחקיקה ולפסיקת בתי המשפט בסוגיה.


בעתירה קודמת שהגשנו ב-2016 דרשנו להסדיר בחקיקה ראשית את פעולתן של הוועדות, ולהבטיח הליך הוגן והגנה על זכויות אדם בהליכים המתקיימים בפניהן. בעקבות העתירה פרסם משרד הרווחה תע"ס חדש וכן תזכיר חוק ולפיכך העתירה נמחקה, אך תזכיר החוק לא קודם בארבע השנים שחלפו מאז.


לקראת הדיון בעתירה ב-13.12.2023 הודיע משרד הרווחה כי קיבל חלקית את עמדת האגודה לזכויות האזרח ויאפשר נוכחות של עורכי דין להורים בוועדות, אולם הדגיש כי עורך.ת הדין תגיע לוועדה כמשקיפה בלבד ולא יתאפשר לה לדבר במסגרת ההליך, למעט כדי "לתמוך בהליך הטיפולי". בדיון עמדה האגודה על דרישתה לאפשר ייצוג משפטי פעיל שיסייע להורים להביע את עמדתם. בית המשפט הורה למדינה להגיש הסדר משופר בעניין הייצוג בוועדות תוך 60 יום.


ב-19.6.2024 התקיים דיון בעתירה, ואחריו הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה למדינה לנמק מדוע אינה מאפשרת להורים לקבל ייצוג משפטי בוועדות.בג"ץ 8647/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הרווחה והביטחון החברתי

עו"ד: משכית בנדל


החלטה (צו על תנאי), 20.6.2024קישורים:העתירה נכתבה בסיוע המתמחים הילה שרון ואופק אזולאיComments


bottom of page