top of page

לתת סיוע בדיור לנשים נפגעות אלימות חסרות מעמד

למשרד השיכון והבינוי יש נוהל מיוחד לסיוע חירום בשכר דירה לנשים נפגעות אלימות במשפחה שנותרו ללא קורת גג לאחר פרידה על רקע אלימות, אך מדיניות המשרד היא לדחות על הסף בקשות של נשים חסרות מעמד לסיוע לפי הנוהל. מדובר לרוב בבנות זוג של אזרחים ישראלים שאלימים כלפיהן ושמעמדן לא הוסדר על ידי בן הזוג, או שאיבדו את מעמדן עקב הפרידה ממנו.


ב-13.9.2022 הגשנו עתירה נגד משרד השיכון בשם אישה נפגעת אלימות ושבעה מילדיה, שישה מהם קטינים, שגרים איתה בדירה שכורה, גם הם קרבנות אלימות קשה מצד האב. משרד השיכון סירב לדון בבקשת המשפחה לסיוע בשכר דירה משום שהאם היא חסרת מעמד ושוהה בישראל ללא היתר (מחכה להחלטת הועדה ההומניטרית במשרד הפנים).


בעתירה טענו שמדיניות משרד השיכון פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויות החוקתיות לקיום בכבוד ולדיור ובזכות להגנה על החיים ועל שלמות הגוף. עוד טענו שמדיניות זו מתעלמת מזכויות הילדים ואף מענישה אותם על מצבה של האם. טענו גם שההחלטה אינה סבירה משום שהיא נותנת משקל מוחלט למעמדה של האם, שאינו אמור להיות שיקול מרכזי ביחס לסמכות למתן סיוע סוציאלי בדיור לנפגעות אלימות, ומתעלמת משורה של שיקולים רלוונטיים ומשמעותיים אחרים. לבסוף טענו שמדיניות המשרד לדחות בקשות כאלה על הסף מעולם לא פורסמה.עת"ם 29478-09-22 נ' שר הבינוי והשיכון

עו"ד: רעות שאער


העתירה

תשובת המדינה, אפריל 2023הפעילות נעשתה בתמיכת הקרן ע"ש אלחנן ותמר שנון ז"לbottom of page