top of page

לתת סיוע בדיור לנשים נפגעות אלימות חסרות מעמד

למשרד השיכון והבינוי יש נוהל מיוחד לסיוע חירום בשכר דירה לנשים נפגעות אלימות במשפחה שנותרו ללא קורת גג לאחר פרידה על רקע אלימות, אך מדיניות המשרד היא לדחות על הסף בקשות של נשים חסרות מעמד לסיוע לפי הנוהל. מדובר לרוב בבנות זוג של אזרחים ישראלים שאלימים כלפיהן ושמעמדן לא הוסדר על ידי בן הזוג, או שאיבדו את מעמדן עקב הפרידה ממנו.


ב-13.9.2022 הגשנו עתירה נגד משרד השיכון בשם אישה נפגעת אלימות ושבעה מילדיה, שישה מהם קטינים, שגרים איתה בדירה שכורה, גם הם קרבנות אלימות קשה מצד האב. משרד השיכון סירב לדון בבקשת המשפחה לסיוע בשכר דירה משום שהאם היא חסרת מעמד ושוהה בישראל ללא היתר (מחכה להחלטת הועדה ההומניטרית במשרד הפנים).


בעתירה טענו שמדיניות משרד השיכון פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויות החוקתיות לקיום בכבוד ולדיור ובזכות להגנה על החיים ועל שלמות הגוף. עוד טענו שמדיניות זו מתעלמת מזכויות הילדים ואף מענישה אותם על מצבה של האם. טענו גם שההחלטה אינה סבירה משום שהיא נותנת משקל מוחלט למעמדה של האם, שאינו אמור להיות שיקול מרכזי ביחס לסמכות למתן סיוע סוציאלי בדיור לנפגעות אלימות, ומתעלמת משורה של שיקולים רלוונטיים ומשמעותיים אחרים. לבסוף טענו שמדיניות המשרד לדחות בקשות כאלה על הסף מעולם לא פורסמה.


בפסק הדין מ-20.4.2023 קבע השופט אלכסנדר רון כי מכיוון שעניינה של העותרת נפתר נקודתית, ומכיוון שמדיניות המשרד שלא להקצות משאבים לנפגעות אלימות חסרות מעמד אינה בלתי סבירה באופן קיצוני, ברף המחייב התערבות שיפוטית, יש לדחות את העתירה.


ב-19.6.2023 הגשנו לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין. טענו כי סיוע בדיור לנפגעות אלימות חסרות מעמד הוא מענה חירום, לעיתים מציל חיים, המאפשר לאשה נפגעת להימלט מבית אלים ומסוכן, בדומה למקלט לנשים נפגעות (שאינם זמינים לכל הנשים הזקוקות לסיוע). מכיוון שכך, אין להגבילו בשל מעמדה האזרחי של הנפגעת, כפי שלא מגבילים את הכניסה למקלטים, שירותי רפואת חירום, שירותי המשטרה ושירותים חיוניים נוספים בשל מעמד או היעדר מעמד. עוד טענו כי בית המשפט התעלם מהטענות הנוגעות לילדים ישראלים הנמצאים בחזקתן של נפגעות אלימות זרות, ומעקרון טובת הילד, וכן מטענות הנוגעות לאלימות הגירתית ולקשיים בהסדרת מעמד של נשים התלויות לשם כך בבן הזוג האלים.עת"ם 29478-09-22 ----- נ' שר הבינוי והשיכון, עע"ם 4675/23 ----- נ' שר הבינוי והשיכון

עו"ד: רעות שאער, עודד פלר


עת"ם 29478-09-22

תשובת המדינה, אפריל 2023

פסק הדין, 20.4.2023


עע"ם 4675/23

הערעור, 19.6.2023הפעילות נעשתה בתמיכת הקרן ע"ש אלחנן ותמר שנון ז"לComentarios


bottom of page