top of page

השתת הוצאות של העסקת שוטרים בשכר על מפוני גבעת עמל

ב-18.1.2023 הגשנו ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב בקשה להצטרף במעמד "ידידת בית המשפט" לדיון בדרישת בעלי הזכויות בגבעת עמל לחייב את עשר המשפחות האחרונות שפונו מבתיהן שבשכונה לשלם 1,268,170 ₪ - הוצאות העסקתם של שוטרים בשכר שהשתתפו במבצע הפינוי.

הבקשה מתמקדת בחופש המחאה ובהפרטת שירותי שיטור על דרך העסקת שוטרים בשכר: לצד דיירים ספורים שנותרו בשכונה ביום הפינוי, התקיימה במקום משמרת מחאה של פעילות ופעילים חברתיים. טענו כי מעבר לכך שאין מקום להטיל על המפונים הוצאות הנובעות ממחאה של אחרים, הדין אוסר על העסקת שוטרים בשכר לצורך שיטור במשמרת מחאה או בהפגנה בעניינים בעלי אופי ציבורי.

אמנם, לנוכח זהות הצדדים וטיב המחלוקות המשפטיות, ניתן היה לסבור שמדובר בסכסוך פרטי בין בעלי זכויות במקרקעין פרטיים. אבל בבקשה נטען כי זוהי מראית עין בלבד, שמקורה בהפרטה מגונה של חובות והתחייבויות המדינה כלפי מתיישבי גבעת עמל, והעברתן לגורמים פרטיים שמונעים ופועלים משיקולי רווח בלבד. טענו כי מאחורי "הסכסוך הפרטי" כביכול ניצבת סוגיה השנויה במחלוקת ציבורית בנוגע לזכויות שמגיעות למתיישבים שנשלחו על ידי המדינה למקומות שונים.
קישורים:
הבקשה נכתבה בסיוע המתמחה אופק אזולאי ורכזת השטח וחופש המחאה סיון תהלbottom of page