top of page

לפרסם את נוהלי המוסד לביטוח לאומי בעניין חקירות מרכז חיים

הזכות לתשלומים ולגימלאות של המוסד לביטוח לאומי מוקנית למי שעומד או עומדת בהגדרת "תושב" בחוק הביטוח הלאומי. אחד התנאים לעמידה בהגדרה של "תושב" הוא מבחן מרכז החיים, שמשמעותו שיש לאדם זיקה מתמשכת ומהותית למדינה בכל תחומי החיים. החוק מקנה למוסד לביטוח לאומי סמכות לנהל חקירות מרכז חיים בעניין זכאותם של מבוטחים לגמלאות, באמצעות חוקרים פרטיים.


לחוקרים ניתנו סמכויות יוצאות דופן מבחינת היקף הפגיעה בזכות לפרטיות. הפעלת הסמכויות מתבטאת, בין היתר, בהגעת חוקרים פרטיים לביתו של אדם במפתיע, במעקב אחריו בקרבת מקום העבודה והמגורים או בסמוך לבתי הספר של ילדיו, בהגעה לבית קרוביו ולבתי שכנים, בביצוע תשאול אודותיו ואודות אורחות חייו, בדרישה להצגת מסמכים רפואיים, כלכליים ועוד.


ב-6.2.2023 הגשנו עתירת חופש מידע נגד המוסד לביטוח לאומי בדרישה לפרסם ללא השמטות את כל נוהליו בעניין חקירות מרכז חיים. ביקשנו לדעת מה העילות לפתיחה בחקירות כאלה, מה הנוהל לקבלת החלטות על שלילת תושבות, ואיך מתנהלים מול הנחקר, למשל בעניין מסירת החלטה מנומקת ומתן זכות שימוע.


בעתירה ציינו כי על פי חוק חופש המידע, מחובתה של רשות ציבורית לחשוף את כלל הנהלים המעודכנים שעל פיהם היא פועלת. פרסום הנהלים חשוב במיוחד במקרים שבהם הנהלים מסדירים עניינים הנוגעים לזכויות אזרח או הפוגעים בזכויותיו. טענו כי בעניין חקירות מרכז חיים החובה לפרסם את הנהלים במלואם חלה ביתר שאת, משום שהנהלים משליכים ישירות על זכויות הפרט של המבוטחים, ומסדירים שימוש בכוח שלטוני כלפי אזרחים תוך פגיעה מרחיקת לכת בפרטיותם.עת"מ 12835-02-23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' המוסד לביטוח לאומי

עו"ד: רעות שאער
bottom of page