top of page

סילוק חסרי בית מהמרחב הציבורי בבת ים

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב-יפו נגד מדיניותם של ראש עיריית בת ים ושל העירייה שלא לאפשר לאנשים חסרי בית ללון במרחב הציבורי. העירייה פועלת באמצעות פקחי העירייה ועובדי הניקיון, שדורשים מחסרי הבית להסתלק מהמקום בו הם מצויים, או מבצעים פעולות שנועדו להתעמר בהם, כגון שטיפה יזומה של ספסלים או החרמה של מטלטלין שלהם. מדיניות זו מלווה בתיאור מתייג ומשפיל של חסרי הדיור כמטרד וסכנה לציבור.


בעתירה טענו כי מדיניות של גירוש בכפייה של אנשים חסרי בית והחרמת החפצים שברשותם מנוגדת לחוק, לפסיקת בית המשפט העליון ולעמדת היועץ המשפטי לממשלה. בעתירה קודמת של האגודה נגד עיריית תל אביב-יפו בית המשפט העליון כבר אימץ נוהל שהגביל בצורה ניכרת את האכיפה של חוקי עזר עירוניים שונים כלפי חסרי בית, ועיגן אותו כפסק דין. נקבע, שלרשות מקומית אין סמכות לסלק חסרי בית מן המרחב הציבורי או להחרים או לזרוק את חפציהם אלא בנסיבות חריגות ומצומצמות, שבהן נגרם מטרד ממשי שמונע או פוגע בשימוש הסביר של שאר הציבור במרחב הציבורי. בעתירה טענו כי המדיניות של עיריית בת ים עומדת בניגוד מובהק לעקרונות אלה, ופוגעת קשות בזכויותיהם של האנשים הפגיעים ביותר בחברה לכבוד, לחופש תנועה ולהליך הוגן.


במענה לעתירה הודיעה עיריית בת-ים לבית המשפט כי אישרה נוהל שאוסר על פקחים להפעיל כוח כלפי חסרי בית, ואוסר עליהם להחרים את חפציהם.עת"מ 11951-05-23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש עיריית בת-ים, צביקה ברוט

עו"ד: משכית בנדל

תגובת העירייה, דצמבר 2023הודעות לעיתונות:קישורים:Comentarios


bottom of page