top of page

שתי משטרות לשני עמים


מפגינים עם שלטים: "משמר לאומי - סכנה קיומית, משטרה פרטית", "משטרה אחת לכולנו"
מקור: "תיעוד מחאת ההייטק", ווטסאפ

מאז הקמתה, מקדמת הממשלה שינויים משמעותיים בתחום הביטחון האישי ואכיפת החוק. יחד עם הסכמות שעוגנו בהסכמים הקואליציוניים, שינויים אלה עתידים להוביל לביסוס של מנגנוני שיטור ואכיפה נפרדים ונבדלים עבור האזרחים הערבים, תוך סימונם כ"אויב" וכ"איום בטחוני", ולהעמיד בסכנה ממשית את זכויותיהם הבסיסיות לחיים, להגנה, לכבוד, לשוויון ולחופש הביטוי והמחאה. מערכת החוק כלפי החברה הערבית תתאפיין במדיניות של דיכוי ושיטור יתר, של פגיעה חמורה בזכויות, של ענישה חמורה יותר ושל יד קלה על ההדק וחסינות מהעמדה לדין לשוטרים ואנשי ביטחון.


בנייר העמדה "שתי משטרות לשני עמים" סוקרת עו"ד גדיר ניקולא, מנהלת המחלקה לזכויות החברה הערבית, את שורת היוזמות שעומדות על הפרק: הרחבת סמכויותיו של השר לביטחון לאומי, הקמת משמר לאומי, הסמכת השב"כ למאבק באלימות ובפשיעה, העברת זרועות אכיפה נוספות לידי השר לביטחון לאומי, החמרת הענישה בעבירות המתויגות כ"עבירות של ערבים" וקידום מדיניות של יד קלה על ההדק לכיוונם של האזרחים הערבים.
Comments


bottom of page