top of page

הוצאת תכנית של פורום המשפחות השכולות ממאגר גפ"ן של משרד החינוך

באוגוסט 2023 פסל משרד החינוך את תכנית "מפגשי הדיאלוג" של פורום המשפחות השכולות ממאגר גפ"ן (מאגר התכניות החיצוניות שמנהלי בתי הספר יכולים לבחור מתוכן). ב-27.9.2023 עתרו האגודה לזכויות האזרח והקליניקה למשפט ולמדיניות החינוך באוניברסיטת חיפה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בדרישה לבטל את ההחלטה לפסול את התכנית.


בעתירה נטען כי בחוק חינוך ממלכתי אין כל בסיס לפסילת תכנית "מפגשי הדיאלוג" – בדיוק להפך: החוק מונה בין מטרותיו את חיזוק כוח השיפוט והביקורת בקרב תלמידים, טיפוח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית, יוזמה וחתירה לצדק חברתי, לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים, ופיתוח יחס של כבוד לזכויות האדם, לערכים דמוקרטיים, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת. התכנית הולמת בדיוק את המטרות האלה, ואת הוראותיו של חוזר מנכ"ל המשרד המעודד שיח בנושאים שנויים במחלוקת.

בעתירה נטען כי ההחלטה לפסול את התכנית נעוצה בשיקולים זרים ופסולים, ומונעת מתפיסת עולמם של הגורמים הפוליטיים במשרד. נטען כי היא התקבלה בהתבסס על טענות מגמתיות ומטעות של גורמים קיצוניים ואנטי דמוקרטים, שאין מאום ביניהן לבין חינוך. כן נטען כי ההחלטה פוגעת בזכותם של תלמידות ותלמידים לחינוך, לביטוי ולפלורליזם מחשבתי.


עת"ם 56993-09-23 פורום המשפחות השכולות נ' הממונה על התכניות החיצוניות וקידום שותפויות, משרד החינוך

עו"ד: טל חסין (האגודה לזכויות האזרח), הרן רייכמן (הקליניקה למשפט ולמדיניות החינוך באוניברסיטת חיפה)


העתירה


קישורים:

פניות האגודה לפני הגשת העתירה (יוני-אוגוסט 2023)

שירה קדרי-עובדיה, פורום המשפחות השכולות עתר נגד איסור פעילותו בבתי ספר: "פגיעה בתלמידים", הארץ, 27.9.2023העתירה נכתבה בסיוע המתמחה אלזה בונייהbottom of page