top of page

הוצאת תכנית של פורום המשפחות השכולות ממאגר גפ"ן של משרד החינוך

באוגוסט 2023 פסל משרד החינוך את התוכנית "מפגשי דיאלוג" של פורום המשפחות השכולות ממאגר גפ"ן (מאגר התוכניות החיצוניות שמנהלי בתי הספר יכולים לבחור מתוכן). ב-27.9.2023 עתרו האגודה לזכויות האזרח והקליניקה למשפט ולמדיניות החינוך באוניברסיטת חיפה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בדרישה לבטל את ההחלטה לפסול את התוכנית.


בעתירה נטען כי בחוק חינוך ממלכתי אין כל בסיס לפסילת התוכנית "מפגשי דיאלוג" – בדיוק להפך: החוק מונה בין מטרותיו את חיזוק כוח השיפוט והביקורת בקרב תלמידים, טיפוח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית, יוזמה וחתירה לצדק חברתי, לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים, ופיתוח יחס של כבוד לזכויות האדם, לערכים דמוקרטיים, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת. התוכנית הולמת בדיוק את המטרות האלה, ואת הוראותיו של חוזר מנכ"ל המשרד המעודד שיח בנושאים שנויים במחלוקת.

בעתירה נטען כי ההחלטה לפסול את התוכנית נעוצה בשיקולים זרים ופסולים, ומונעת מתפיסת עולמם של הגורמים הפוליטיים במשרד. נטען כי היא התקבלה בהתבסס על טענות מגמתיות ומטעות של גורמים קיצוניים ואנטי-דמוקרטיים, שאין מאום ביניהן לבין חינוך. כן נטען כי ההחלטה פוגעת בזכותם של תלמידות ותלמידים לחינוך, לביטוי ולפלורליזם מחשבתי.


ב-12.2.2024 קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת העותרים לצו ביניים, והורה למשרד החינוך לאפשר לפורום המשפחות השכולות להירשם למאגר התוכניות החיצוניות של משרד החינוך לשנת הלימודים הבאה. הרישום למאגר אינו מעיד על קבלת התוכנית, אלא רק על קליטתה בו והעמדתה לבחינה של משרד החינוך.


ב-22.4.2024 קיבל בית המשפט את העתירה ופסק כי התוכנית של פורום המשפחות השכולות לא תוצא ממאגר גפ"ן לשנת הלימודים הנוכחית. בית המשפט קבע כי החלטתו של משרד החינוך להוציא את התוכנית מהמאגר לא נסמכה על תשתית עובדתית של ממש.


ב-6.5.2024 הגשנו בקשה דחופה לפי פקודת בזיון בית משפט נגד שר החינוך ומשרד החינוך, לאחר שלא קיימו את פסק הדין והתוכנית ״מפגשי דיאלוג״ לא הוחזרה למאגר. בעקבות זאת החזיר המשרד את התוכנית למאגר.עת"ם 56993-09-23 פורום המשפחות השכולות נ' הממונה על התכניות החיצוניות וקידום שותפויות, משרד החינוך

עו"ד: טל חסין (האגודה לזכויות האזרח), הרן רייכמן (הקליניקה למשפט ולמדיניות החינוך באוניברסיטת חיפה)


החלטה (צו ביניים), 12.2.2024

פסק הדין, 22.4.2024קישורים:העתירה נכתבה בסיוע המתמחה אלזה בונייהComments


Commenting has been turned off.
bottom of page