top of page

החזקת כלואים בצפיפות וללא מיטות בעת הכרזה על מצב חירום כליאתי

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם והוועד נגד עינויים עתרו לבג"ץ ב-23.10.2023 בבקשה לבטל את הוראת השעה שנועדה לתת למנהלי בתי הסוהר אפשרות להלין אסירים ועצורים ביטחוניים ופליליים על הרצפה, ולהחזיקם בצפיפות בלתי מוגבלת, בעת הכרזה על מצב חירום כליאתי. הוראת השעה קובעת כי אמצעים אלו יינקטו ראשית נגד אסירים ביטחוניים, ויופעלו על אסירים פליליים רק כאשר הדבר מתחייב במישרין מהמצב הביטחוני.


בעתירה נטען כי הוראת השעה מאפשרת למנהלי בתי הסוהר להכניס עוד ועוד מיטות ומזרנים לתאים ולהחזיר את הכלואים בצפיפות לא אנושית, ואגב כך להשפיל את הכלואים, לסכן את בריאותם, לפגוע בפרטיותם ובאוטונומיה שלהם, ולהגביר את החיכוך בינם לבין עצמם. נטען כי זוהי ענישה אכזרית, בלתי אנושית ומשפילה, האסורה מכל וכל, גם בעתות חירום. כן נטען כי הוראת השעה מפלה את האסירים הביטחוניים ומובילה לפגיעה בשוויון.


הוראת השעה נחקקה על רקע המלחמה, שמאז תחילתה נעצרו מאות פלסטינים, ככל הנראה מרביתם שב"חים מהגדה. אולם מצוקת הכליאה הקשה בשב"ס היא בעיה מתמשכת שהגיעה למשבר חמור עוד לפני המלחמה, כאשר שב"ס חרג מתקן הכליאה בכמעט 2,000 איש. בעתירה נטען כי במקום לנקוט באמצעים קיצוניים, שמובילים לשלילת זכויות יסודיות והפשטת כלואים מאנושיותם, היה על המדינה לפעול להפחתת הצפיפות בבתי הכלא, ולאמץ אמצעים שננקטו בעבר והוכחו כאפקטיביים. בעתירה צוטטו שורה של פסקי דין שקבעו בעבר כי פגיעה בכבוד האדם של אסיר פוגעת לא רק באסיר אלא גם בדמותה של החברה, וכי יחס אנושי לאסירים מהווה חלק מנורמה מוסרית-אנושית שמדינה דמוקרטית מצווה לקיימה.


העתירה נדחתה.בג"ץ 7650/23 האגודה לזכויות האזרח נ' השר לביטחון לאומי

עו"ד: הגר שחטר, אן סוצ'יו, עודד פלר


פסק הדין, 30.10.2023פניות האגודה לזכויות האזרח לאחר דחיית העתירה:קישורים:העתירה נכתבה בסיוע המתמחה יעל זיידמן


Comments


bottom of page