top of page

עובדות ועובדי קבלן במגזר הציבורי

בישראל מועסקים מעל 400,000 עובדות ועובדי קבלן כוח אדם ושירותים במגזר הציבורי בלבד. יש בקרבם ייצוג יתר לקבוצות מוחלשות, ובהן נשים, עולים וערבים, וקיים קשר הדוק בין עוני ובין העסקה קבלנית. מרבית חברות הקבלן והשירותים רומסות תדיר את זכויות העובדים, כאשר כוח המיקוח של העובדים קטן, תלותם במעסיק גדולה ונגישותם לכלים להבטחת זכויותיהם נמוכה.

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, שבה חברה האגודה לזכויות האזרח, פנתה לוועדה לענייני ביקורת המדינה לקראת דיון בנושא הפרת זכויותיהם של עובדות ועובדי קבלן. בפנייה מדגישה הקואליציה כי חלק מהבעיה הוא הכובע הכפול של המדינה – מצד אחד כאחראית על אכיפת זכויות העובדים במשק ומצד שני כ"מזמין שירות" וכמעסיקה גדולה של עובדי קבלן. עוד מדגישה הקואליציה את החשיבות באיסוף מידע ונתונים על היקף ההעסקה של עובדי קבלן בענפים השונים, כשלב ראשון לקראת הפתרון המלא לטווח ארוך – החזרת עובדות ועובדי הקבלן להעסקה ישירה.

Comments


bottom of page