top of page

הגזענות נעצרת כאן! ועדת פלמור - פרויקט מעקב


הפגנת יוצאי אתיופיה נגד אפליה

שנתיים לדוח פלמור: המלצות מרכזיות לא יושמו. האגודה לזכויות האזרח משיקה אתר חדש שירכז את המעקב אחר יישומן של המלצות מרכזיות. לאתר המעקב: stopracism.org.il

ביולי 2016 פורסמו המלצות הצוות הבין-משרדי לגיבוש תוכנית למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה (ועדת פלמור), שנועדו להיאבק בגזענות ובאפליה, ממוסדות ושאינן ממוסדות, הרווחות כלפי יוצאי אתיופיה, ועוגנו בהחלטות ממשלה. הדוח אמנם עסק באפליה כנגד אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, אולם אפליה וגזענות רווחות גם ביחס לקבוצות אוכלוסיה נוספות בחברה, ובהן ערבים, מזרחים, קהילת הלהט"ב, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט.

מעקב שמבצעת האגודה לזכויות האזרח אחר יישומן של 16 מההמלצות מראה כי חלק מההחלטות המרכזיות של הוועדה לא יושם, אחרות יושמו באופן חלקי, ומשרדי ממשלה שונים גוררים רגלים במאבקם בגזענות ובאפליה.

בין השאר, הפרקליטות והמשטרה אימצו מדיניות של אי העמדה לדין בגין אפליה, אף שמדובר בעבירה פלילית; משטרת ישראל לא טורחת לפרסם דוח שנתי על אלימות וגזענות מצד שוטרים; שוטרים ממשיכים לדרוש מאזרחים להזדהות באופן שרירותי וללא כל הגבלות; ומסמכים מרכזיים של מח"ש, המשטרה והפרקליטות לא תורגמו לאמהרית.

כמו כן, רק במיעוט מהגופים הממשלתיים מונה ממונה ייעודי למניעת גזענות; לא הוסרו החסמים הכלכליים בפני הגשת תביעות בגין אפליה; ולא הוסדרה האפשרות לאכוף דיני משמעת על בעלי מקצועות רישויים (מתווכים, רופאים, עורכי דין) שהפלו. אי יישום המלצה זו מטריד במיוחד כשמדובר במאבטחים, שנוהגים באופן שגרתי בפרופיילינג פסול והשפלתם של מיעוטים.

לצד זאת יש לציין כי היחידה לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, שהוקמה בעקבות דוח הועדה, פועלת לקידום יישומן של ההמלצות ואף פרסמה לאחרונה דוח שנתי מפורט על ביצוען.

האגודה לזכויות האזרח השיקה היום (31.7.2018) אתר שיעקוב אחר יישום ההמלצות המרכזיות בדוח הוועדה. המעקב מתמקד ב-16 המלצות, שמכוונות הן כלפי המגזר הציבורי והן כלפי השוק הפרטי, ושיישומן יוביל לצמצום התופעות המכוערות של גזענות ואפליה. האתר ינוהל על ידי האגודה, במסגרת פרויקט משותף בתחום מיגור הגזענות עם הסדנא לידע ציבורי והמרכז להעצמת האזרח.

コメント


bottom of page