top of page

עיכוב בנתב"ג או הזמנה לשיחה עם השב"כ – מה עושים?


אילוסטרציה - שדה התעופה בן גוריון

האגודה לזכויות האזרח מציעה הנחיות לאזרחים השבים לישראל דרך נתב"ג או מעבר גבול אחר, ולמי שמקבלים זימון לשיחת אזהרה בשב"כ.

יש להדגיש כי הנחיות אלה מתייחסות לאזרחי ישראל בלבד. הסמכויות לגבי מי שאינם ישראלים רחבות יותר, והשיקולים להפעלתן שונים.

זכותון זה אינו מהווה ייעוץ משפטי.

1. יש חובה חוקית לאפשר לכל אזרח ואזרחית ישראלים להיכנס לישראל, ואין לפקחי משטרת הגבולות סמכות לעכב אותם בכניסה. אין בכך כדי למנוע מרשויות אכיפת החוק האחרות, כגון המשטרה, המכס ובמקרים מסוימים גם השב"כ, לעכב אדם לצורך חקירה.

2. אם בזמן מעבר הגבולות התבקשת לגשת לדלפק הפקיד של ביקורת הגבולות:

א. הפקיד דורש ממך לחכות ומעכב כניסתך – זהו עיכוב לא חוקי, ומומלץ לפנות לעורך דין ולבקש התערבותו.

ב. מסיבה כלשהי בכל זאת עוכבת ונתבקשת להגיע לשיחה עם אדם, שהציג את עצמו כנציג השב"כ, והוא לא מזהיר אותך שמדובר בחקירה (ולא משנה אם ואיך הגדיר את מטרת השיחה – שיחת אזהרה, שיחת בירור או דרישה בשלומך) – פעולתו אינה חוקית, ואינך חייב לשתף פעולה.

3. אם קיבלת זימון מהשב"כ בכתב או בעל פה לשיחת אזהרה, על הזימון לכלול גם הבהרה, שאין חובה להתייצב לשיחה.

הסבר:

על פי פסיקת בג"ץ בעתירה שהגישה האגודה, אם יש לשב"כ עילה לקיים שיחת אזהרה חובה עליו למסור למוזמן לשיחה זימון בכתב או בעל פה. הזימון חייב לכלול הודעה שאין חובה להתייצב לשיחה. פקחי ביקורת הגבולות אינם מוסמכים להחזיק בדרכון של אזרחים ישראלים ששבים לישראל כבן ערובה כדי לאלץ אותם להיפגש עם נציג השב"כ, ולשב"כ אסור לאלץ אותם לקיים את השיחה עם נציגיו. פעולה זו היא פסולה ובלתי חוקית.

Comments


bottom of page