top of page

הזמנה לשיחה? תודה, אבל לא תודה


אילוסטרציה

חברות וחברים יקרים,

בשבוע שעבר הודיע השב"כ שעיכובו של העיתונאי פיטר ביינרט בנתב״ג היה "טעות בשיקול בדעת". אבל ה"טעות" הזאת היא רק חוליה אחרונה בשרשרת: זו כבר עת ארוכה שפעילים ופעילות של זכויות האדם ופעילים פוליטיים, ישראלים וזרים, מעוכבים בכניסה לישראל או מוזמנים לשיחות אזהרה בשב"כ. המעוכבים או המוזמנים אינם נחקרים, נעצרים או מועמדים לדין - הם "רק מוזהרים" מפני השתתפות בפעילות פוליטית, אחרי שהשב"כ מבהיר להם שהוא יודע מה מעשיהם.

קשה להימנע מהתחושה הקשה כי כל מטרתה של התנהלות זו היא להפחיד ולאיים על הפעילים, ולהרתיע אותם מלפעול ולבקר את מדיניות הממשלה ואת ראש הממשלה.

אנו רואים התנהלות פסולה זו כפגיעה קשה בזכויות האדם ובעקרונות הדמוקרטיה, ופנינו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להפסיק את התופעה החמורה. במקביל פרסמנו הנחיות לפעילים, שעיקרן הן: עכבו אותך או הזמינו אותך לשיחה? תודה, אבל לא תודה. לפקחי משטרת הגבולות אין סמכות לעכב אזרחים ישראלים בכניסה לישראל. לשב"כ אמנם יש סמכות לזמן אזרחים לשיחות, אך בעקבות עתירה שהגשנו לבג"ץ קבע בית המשפט בשנת 2017 כי השב"כ חייב למסור למוזמן לשיחה זימון בכתב או בעל פה, ולהבהיר לו שאין חובה להתייצב לשיחה.

פעילותם של ארגונים ופעילים היא חלק מובהק מחופש הביטוי וההתאגדות, שהן לא רק זכויות יסוד בסיסיות, אלא אף כאלה המבטיחות את קיומה של חברה ומדינה דמוקרטית. אם הרשויות סבורות שיש להן עילה לחקירה של אדם כלשהו, עליהן לפעול בדרכים החוקיות והמקובלות. "שיחות ידידותיות" עם השב"כ על עמדות פוליטיות או על פעולות מחאה נגד מדיניות הממשלה הן לא דבר שאנחנו מוכנים לקבל, ונמשיך להיאבק נגדן בכל הכלים העומדים לרשותנו.

עו"ד דן יקיר

שלכם,


עו"ד דן יקיר היועץ המשפטי

האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page