top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 24.6.2018

שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; הסרת תכנים מהאינטרנט; הדרת נשים; פערים בשירותי הבריאות בין המרכז לפריפריה; עדיפות בשירות המדינה למשרתים בצבא; איכון אוטומטי של פונים למוקד חירום; אלימות שוטרים: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה), התשע"ח-2017 - הכנה לקריאה שניה ושלישית; הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשע"ז-2017 - הכנה לקריאה ראשונה ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 25.6.2018 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה לזכויות האזרח: הצעת החוק מבקשת לשנות את אופן מינוי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, כך שבמקום שייבחרו במכרזים, כנהוג לגבי כלל עובדי המדינה, הם ימונו ע"י ועדת איתור פוליטית לחלוטין. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק, וסבורה שיש בה כדי לפגוע בעצמאות ובמקצועיות של השירות הציבורי, וכן בהגנה על שלטון החוק ובמאבק בשחיתות שלטונית. להצעת החוק שורה ארוכה של מתנגדים, ובהם שופטי בית המשפט העליון (בדימוס), היועץ המשפטי לממשלה ומשפטנים בכירים. האגודה קוראת לחברות ולחברי הכנסת שלא לקדם הצעת חוק פוגענית זאת, אשר יש בה כדי לפגוע באופן קשה בשומרי הסף ומשכך בדמוקרטיה בישראל. להרחבההסרת תכנים מהאינטרנט

הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ז-2016 - הועברה להכנה לקריאה שנייה ושלישית הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעות חוק בנושא הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט | יום שני 25.6.2018 בשעה 12:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית על פי הצעת החוק, בית משפט לעניינים מינהליים יוסמך לתת, לבקשת תובע, צו להסרת תוכן מרשת האינטרנט, אם ישוכנע שהפרסום מהווה עבירה פלילית, ושיש אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה.

עמדת האגודה: כלי זה של הסרת תוכן עלול לאפשר פגיעות חמורות בחופש הביטוי, שכן עיקר מהותו היא הטלת צנזורה על פרסומים באינטרנט. מדובר בהסדר "פתוח", שאינו מוגבל לעבירות מסוימות או למקרים מוגדרים. נוסח הצעת החוק מאפשר שימוש בכלי של הסרת תוכן במקרים רבים, ועלול לשמש בעתיד גם לעבירות חדשות שעשויות להתווסף לספר החוקים.

תכלית החוק – לאפשר לגורמי האכיפה להתמודד עם התופעה של פרסומים מזיקים באינטרנט – היא ראויה. עם זאת, הפגיעה בחופש הביטוי בהסדר המוצע תהיה במידה העולה על הנדרש. בעיקר, נחיצותו של כלי שיפוטי של צווים להסרת תכנים אינה ברורה בשעה שקיימים פתרונות אחרים, שחלקם כבר מיושמים בפועל, אשר פגיעתם בחופש הביטוי פחותה, ושהתועלת הטמונה בהם עשויה להיות גדולה מזו של ההסדר המוצע.הדרת נשים

התרחבות תופעת הדרת נשים - דרכי טיפול הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי | יום שני 25.6.2018 בשעה 12:30 | דיון עמדת האגודה: ההפרדות המגדריות מטעמי דת הופיעו במרחב הציבורי בישראל החל מסוף שנות התשעים ומוסיפות להתפשט. ככל שהתופעה נמשכה והתרחבה, הלכה והשתרשה התפיסה שלפיה לגיטימי להדיר נשים מהמרחב הציבורי, להקצות להן מרחב מוגדר, מוגבל ונחות, ולתבוע מהן לנהוג על פי כללי צניעות נוקשים, וכל זאת מטעמים דתיים. רבים ממופעי ההפרדה נוצרו בתמיכה ובעידוד ישיר של מוסדות המדינה השונים, בניגוד למצג שלפיו המדינה מתנגדת להדרת נשים.

בחברה דמוקרטית ושוויונית אין מקום להיענות לדרישה למרחב "סטרילי" מנשים. אסור שטענת הפגיעה ברגשות דתיים תתיר פגיעה בזכותן של נשים לשוויון ולכבוד, ותאפשר הדרה ומחיקה של בנות ונשים. ברור שאין מקום להתערב בחופש של כל אדם לחיות את חייו בתחום הפרטי בהתאם לאורח החיים בו הוא בוחר. עם זאת, חלק בלתי נפרד וחיוני מהתפיסה הליברלית הוא תיחום חד וברור בין הזכות לקיים אורח חיים מסוים בתחום הפרטי לבין החובה לשמור על שוויון במרחב הציבורי.פערים בשירותי הבריאות בין המרכז לפריפריה

שירותי בריאות בפריפריה - ישיבת מעקב; הפקולטה לרפואה בצפת לא עומדת ביעדיה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 26.6.2018 בשעה 10:30 | דיון עמדת האגודה (בשיתוף עם ארגונים עמיתים): הפערים בשירותי הבריאות בין המרכז והפריפריה באים לידי ביטוי בדרכים רבות ובהן היעדר מוחלט של שירותים, חוסר מקומי בשירותים וזמני המתנה ארוכים לרפואה מקצועית בצפון ובדרום. לנוכח הפערים הוקמו ועדות מיוחדות במטרה לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי אזורים אלו. הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום ("ועדת אפק") הגישה המלצותיה באוגוסט 2014, והוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון ("ועדת גרוטו") מסרה את המלצותיה בתחילת ספטמבר 2016. ברם, המלצותיהן של הוועדות לא תוקצבו ולא יושמו. גם בתוכנית הלאומית לצפון לשנים 2018-2017 נושא הבריאות לא נכלל ולא תוקצב. אין לקבל מצב שבו מסקנותיהן והמלצותיהן של ועדות מקצועיות מיוחדות, שהוקמו כאמור על מנת לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי הפריפריה, תונחנה במגרה ותהיינה לאות מתה, כאשר במחיר הכבד נושאים התושבים. להרחבהעדיפות בשירות המדינה למשרתים בצבא

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - ייצוג הולם ללוחמים), התשע"ז-2016 - הכנה לקריאה ראשונה; הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - העדפת מי שסיים שירות סדיר), התשע"ח-2017; הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת), התשע"ו-2016; הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - משרת מילואים פעיל), התשע"ח-2017 - הכנה לקריאה ראשונה ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 26.6.2018 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה ראשונה שורה של הצעת חוק פרטיות מבקשת לתת העדפה במינויים בשירות המדינה למי ששירתו בצבא.

עמדת האגודה: הצעות החוק מפלות אוכלוסיות מיעוטים וכן אנשים שלא שירתו בצבא, ואף סותרות את חוק שיווין הזדמנויות בעבודה ואת ההעדפה המתקנת שנקבעה כיעד ע"י הממשלה. הצעות החוק מאיימות לפגוע בקבוצות מיעוט רבות אשר סובלות ממילא מאפליה בקבלה לעבודה ומתת-ייצוג בשירות המדינה: חרדים, ערבים, נשים דתיות או כאלה שנישאו מוקדם, עולים ואנשים עם מוגבלויות. חשוב להדגיש כי הפטורים משירות צבאי הניתנים לאוכלוסיות מסוימות ניתנים באופן חוקי, וזאת על פי הסכמות פוליטיות, היסטוריות וחברתיות שעוגנו בחוק במשך השנים. משמעות הצעת החוק היא הענשה בפועל של קבוצות אלה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית, למרות שהן פועלות כחוק.איכון אוטומטי של פונים למוקד חירום

הצעת חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), התשע"ז-2017 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 26.6.2018 בשעה 12:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק מבקשת להסמיך את משטרת ישראל להקים מערכת, שתעביר למאגר מידע באופן אוטומטי את מיקומו של כל מי שמתקשר למוקד 100. המוקדן שמקבל את השיחה יוכל לשלוף את המידע מתוך המאגר אם יסבור "שקיים חשש להתרחשות אירוע הדורש טיפול מיידי".

עמדת האגודה: הערות האגודה להצעת החוק נוגעות לצורך להבטיח, לצד יעילות פעולתו של מוקד החירום, גם את הזכות לפרטיות. בניגוד למנגנון האיכון האוטומטי, שעשוי לתרום לפעילות המוקד, לא ברור לשם מה מבקשת המשטרה לאגור נתוני מיקום של כל הפונים למוקד החירום, ומדוע לא די במערכת שתנגיש למוקדן את המידע אך ורק במקרה שיש בו צורך. האגודה קראה לוועדה לדון בהצעת החוק באופן שקול ועל בסיס תשתית עובדתית מלאה, ולכלול בחוק הוראות שמגבילות את האופן שבו תבנה המערכת ולא רק את השימוש בה. להרחבהאלימות שוטרים

הטיפול של משטרת ישראל והמחלקה לחקירות שוטרים בתלונות על עבירות שוטרים - בהשתתפות מפכ"ל המשטרה, פרקליטה המדינה וראש המחלקה לחקירות שוטרים ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי 27.6.2018 בשעה 9:00 | דיון עמדת האגודה: האגודה מטפלת באופן שוטף במגוון נושאים ותופעות שקשורים באלימות משטרה, ובהם: אופן הטיפול של מח"ש בתלונות, אופן הטיפול של המשטרה בעבירות משמעת, פרופיילינג על ידי השוטרים כך שרק אוכלוסיות מסוימות נפגעות שוב ושוב, דרישות הזדהות המהוות הפחדה, אי הזדהות של השוטרים ועוד.


Comments


bottom of page