top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 10.6.2018

העסקת עובדי קבלן; העברת עתירות שטחים מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.העסקת עובדי קבלן

עובדי קבלן ועובדים המועסקים דרך "ספקי שירותים": הפרת זכויות שיטתית ואי-אכיפה של חוקי העבודה - דו"ח מבקר המדינה 65ג (2015): פעולות המדינה להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר נמוך - ישיבת מעקב הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום שני 11.6.2018 בשעה 11:00 | דיון

עמדת האגודה לזכויות האזרח (במסגרת הקואליציה להעסקה ישירה): בישראל מועסקים מעל 400,000 עובדות ועובדי קבלן כוח אדם ושירותים במגזר הציבורי בלבד. יש בקרבם ייצוג יתר לקבוצות מוחלשות, ובהן נשים, עולים וערבים, וקיים קשר הדוק בין עוני ובין העסקה קבלנית. מרבית חברות הקבלן והשירותים רומסות תדיר את זכויות העובדים, כאשר כוח המיקוח של העובדים קטן, תלותם במעסיק גדולה ונגישותם לכלים להבטחת זכויותיהם נמוכה. חלק מהבעיה הוא הכובע הכפול של המדינה – מצד אחד כאחראית על אכיפת זכויות העובדים במשק, ומצד שני כ"מזמין שירות" וכמעסיקה גדולה של עובדי קבלן.

שלב ראשוני והכרחי בכדי להגן על זכויותיהם של עובדות ועובדי הקבלן הוא לאסוף מידע ונתונים על היקף העסקתם בענפים השונים. הפתרון המלא לטווח ארוך צריך להיות החזרתם של עובדות ועובדי הקבלן להעסקה ישירה, שתאפשר פיקוח ושמירה על תנאי העסקתם ועל זכויותיהם. להרחבההעברת עתירות שטחים מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים

הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117) (הסמכת בית משפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטות מינהליות של רשויות ישראליות הפועלות באזור), התשע"ח-2018 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 12.6.2018 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית על פי הצעת החוק, עתירות הנוגעות לשטחים, שנידונו עד היום בבג"ץ, יופנו במקום זאת לבית המשפט לעניינים מינהליים ירושלים.

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להצעת החוק, הן מבחינת פוטנציאל הפגיעה בזכויות האדם של האוכלוסיה הפלסטינית, והן מההיבט העקרוני הנוגע לניסיון לשנות את מהות ואופי השליטה הישראלית בשטחים, ולהתייחס אליהם כעניין פנים-מדינתי. הצעת חוק זו היא חלק ממהלך פוליטי שבמסגרתו מקודמות שאיפות הסיפוח של ישראל באמצעות טשטוש הולך וגובר של ההפרדה המהותית בין ישראל הריבונית, שבה חל משטר דמוקרטי, לשטחים הכבושים, שבהם חל משטר צבאי.

השליטה הצבאית שמקיימת ישראל בגדה המערבית היא מצב חריג המתקיים מחוץ לגבולות המדינה הריבונית. היא טומנת בחובה פגיעות נרחבות וקיצוניות בזכויות אדם, ומשליכה על סוגיות מורכבות ורגישות מתחומי חוץ וביטחון. נוכח הדינים הבינלאומיים הייחודים החלים על שטח כבוש, כמו גם על רקע קיומן של שתי מערכות חוק שונות ומפלות לפלסטינים ולמתנחלים, ובשל סכנת הפגיעה החמורה של מעשי השלטון הצבאי באוכלוסיה הפלסטינית בלא שעומדים לרשותה כלים נוספים להגן על עצמה לבד מהפניה לבית המשפט הישראלי, האגודה סבורה כי אין לקדם את הצעת החוק. להרחבה

Comments


bottom of page