top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 27.5.2018

הארכתו של "חוק האזרחות"; איכון אוטומטי של פונים למוקד חירום; חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה; זכויות חייבים; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.הארכת "חוק האזרחות"

הארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל | יום שני 28.5.2018 בשעה 11:30 | דיון והצבעה

עמדת האגודה לזכויות האזרח: הוראת השעה המוכרת בשם "חוק האזרחות" מונעת מבני זוג פלסטינים של אזרחים ישראלים לרכוש מעמד בישראל. מאז עוגנה המדיניות כהוראת שעה (חוק זמני) בשנת 2003, מאריכה הכנסת את תוקפה שוב ושוב מדי שנה, בהליך חקיקה לא תקין שאין לו אח ורע.

הוראת שעה זו, שכבר מזמן הפכה להוראת קבע, פוגעת אנושות בעשרות אלפי אזרחים ישראלים, בני זוגם הפלסטינים וילדיהם. על אלפים רבים מהם נגזר פירוד כפוי וחיים בנפרד. אחרים, אשר צולחים את מהמורת הגיל הנקובה בחוק וכניסתם לישראל מותרת, נאלצים לחיות כאן בהיתר שהייה ארעי, שיש לחדשו לעתים תכופות, ואשר אינו מתיר להם לקבל תנאים סוציאלים, לנהוג, ולפרנס את משפחתם בכבוד.

חוק הקובע באופן גורף כי כל הפלסטינים, באשר הם, מהווים סכנה ומשום כך אינם יכולים לרכוש מעמד בישראל, הוא חוק גזעני. מדינת ישראל צריכה לבדוק בקשות של פלסטינים למעמד מכוח היותם בני זוג של ישראלים, ואם אכן נשקפת מהם סכנה למדינה, עליה לסרב לאשר אותן. ואולם, הבדיקה צריכה להיות פרטנית, כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.

איכון אוטומטי של פונים למוקד חירום

הצעת חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), התשע"ז-2017 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 29.5.2018 בשעה 12:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת החוק מבקשת להסמיך את משטרת ישראל להקים מערכת, שתעביר למאגר מידע באופן אוטומטי את מיקומו של כל מי שמתקשר למוקד 100. המוקדן שמקבל את השיחה יוכל לשלוף את המידע מתוך המאגר אם יסבור "שקיים חשש להתרחשות אירוע הדורש טיפול מיידי".

עמדת האגודה: הערות האגודה להצעת החוק נוגעות לצורך להבטיח, לצד יעילות פעולתו של מוקד החירום, גם את הזכות לפרטיות. בניגוד למנגנון האיכון האוטומטי, שעשוי לתרום לפעילות המוקד, לא ברור לשם מה מבקשת המשטרה לאגור נתוני מיקום של כל הפונים למוקד החירום, ומדוע לא די במערכת שתנגיש למוקדן את המידע אך ורק במקרה שיש בו צורך. האגודה קראה לוועדה לדון בהצעת החוק באופן שקול ועל בסיס תשתית עובדתית מלאה, ולכלול בחוק הוראות שמגבילות את האופן שבו תבנה המערכת ולא רק את השימוש בה. להרחבה

הדיונים שלהלן התקיימו בשבוע שעבר.חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה

הצעת תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון ובניה), התשע"ז-2017 ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 21.5.2018 בשעה 12:30 | אישור התקנות באפריל 2017 אושר בכנסת תיקון לחוק התכנון והבנייה, המחמיר את האכיפה והענישה על עבירות בנייה ("חוק קמיניץ"). בדיון בשבוע שעבר אישרה ועדת הפנים את התקנות שיקבעו את הקנסות המוטלים על עבירות בנייה.

עמדת האגודה: ל"חוק קמיניץ" יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם יש לו השלכות מרחיקות לכת במיוחד על האזרחים הערבים. הבנייה ללא היתר ביישובים הערביים נובעת לרוב מחוסר ברירה ונועדה לספק קורת גג עבור צעירים ומשפחות ערביות, שהממשלה ורשויות התכנון הותירו במשך שנים רבות ללא פתרונות דיור. בנייה זו היא למעשה תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, אשר מתבטא בין היתר בהעדר תכנון או בתכנון לקוי שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של האזרחים הערבים.

לעמדת האגודה, מדיניות האכיפה של חוקי התכנון והבנייה צריכה לבטא את מטרת חוק התכנון והבנייה, שאינו עונשי במהותו, ואת הקשר ההדוק בין הפעלת סמכויות אכיפה וענישה על ידי הרשויות לבין מילוי חובותיהם החוקיות הראשוניות של מוסדות התכנון וגופים מנהליים אחרים להניח מסגרת תכנונית ראויה, המאפשרת בנייה חוקית בהתאם לצורכי הדיור של האוכלוסייה. בהינתן מסגרת תכנונית הולמת, חובה על רשויות המדינה לדאוג שכל בנייה תתבצע בגבולות מסגרת זו. אולם אין מקום להפעיל את הפרק העונשי בחוק על מי שלא קיימת לגביו מסגרת תכנונית הולמת לבנייה חוקית, בשל מחדלן של רשויות המדינה. להרחבהזכויות חייבים

1. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ח-2018 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית; 2. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תיקון - גביית חובות לרשויות מקומיות), התשע"ז-2017 - הכנה לקריאה ראשונה ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 21.5.2018 בשעה 11:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית בדיון אושרו לקריאה שנייה-שלישית הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק פרטית של חברת הכנסת מרב מיכאלי שצורפה אליה, שעוסקות במרכז לגביית קנסות.

עמדת האגודה (יחד עם הקליניקה לסיוע משפטי באוניברסיטת בר אילן):

לעניין הצעת החוק הראשונה, מספר הערות של האגודה והקליניקה התקבלו, ובהן: שימסרו לחייב, במעמד הפנייה שלו למרכז, פרטים בנוגע לחוב ולהליכים שינקטו נגדו, אם פנה אחרי שקיבל את הפניות שנשלחו לו בדואר; שהכללים שהמרכז מכין למתן הנחות ופריסת חובות יפורסמו ברשומות; ושפניות של המרכז לקבלת פרטי התקשרות לחייבים לא יאגרו ברשימות שחורות בחברות התקשורת.

האגודה והקליניקה תמכו בהצעת החוק השנייה, שעניינה העברת הגבייה של חובות לרשויות המקומיות לידי המרכז לגביית קנסות - במקום הליך הגבייה המינהלי באמצעות פקודת המיסים, כפי שנעשה כיום. לעומת ההליך המינהלי, שעלול להוביל לפגיעה בזכויות של החייב או החייבת לקיום בכבוד, לפרטיות ולקניין, בהליכי גבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות מוטמעים מנגנונים שונים שמאזנים באופן ראוי יותר בין הצורך לגבות חובות לבין זכויותיהם של החייבים. לאור ההתנגדות והחששות של הרשויות מפני פגיעה בגבייה, הוסכם כי יתקיים פיילוט שבו ישתתפו רשויות מקומיות שיסכימו לכך במשך ארבע שנים. עמדת האגודה והקליניקה, שהפיילוט לא יהיה וולונטרי אלא שיחייבו רשויות להצטרף, לא התקבלה. להרחבההפרטת הגבייה ברשויות המקומיות

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי 23.5.2018 בשעה 9:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק עוסקת בהסדרת עבודתן של חברות הגבייה הפרטיות הגובות חובות עבור הרשויות המקומיות.

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להפרטת הסמכות לגבות חובות, במיוחד נוכח הסמכויות הדרקוניות הנתונות בידי הרשויות המקומיות לגבייה מנהלית (שלא באמצעות הליך שיפוטי). הניסיון מלמד כי ההפרטה של הגבייה ברשויות המקומיות הובילה במהלך השנים לפגיעה חמורה בזכויות אדם. ראוי היה כי הצעת החוק תבטל את אפשרות ההפרטה של מערך הגבייה העירוני, או לכל הפחות תגביל אותה באופן משמעותי. בפועל, הצעת החוק מעניקה הכשר חוקי להפרטה הקיימת מבלי לקבוע מגבלות מספקות ופיקוח ראוי.

Comments


bottom of page