top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 6.5.2018


מליאת הכנסת

"פסקת ההתגברות"; ייצוג משפטי להורים וילדים בבתי משפט לנוער; הסרת תכנים מהאינטרנט; אי שוויון בשירותי בריאות: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.

"פסקת ההתגברות"

ישיבת הממשלה או ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 6.5.2018 | קביעת עמדת הממשלה

הקואליציה מבקשת לקבוע שלכנסת יהיה הכוח לחוקק מחדש חוקים שנפסלו על ידי בית המשפט העליון בהיותם סותרים חוק יסוד. על הפרק מספר נוסחים שונים. הנוסח המוצע ע"י הבית היהודי וכן הנוסח שבתזכיר חוק יסוד החקיקה שפרסמה שרת המשפטים, קובע כי ניתן יהיה לחוקק מחדש חוק שנפסל ברוב של שישים ואחד חברי כנסת בלבד, וכן כי החוק המחודש יעמוד בתוקף לתקופה של חמש שנים, ואפשר יהיה לשוב ולחוקקו לתקופות נוספות של חמש שנים, ללא הגבלה.

עמדת האגודה לזכויות האזרח: "פסקת ההתגברות" מבטלת את תפקידו המהותי של בית המשפט להגן על זכויות האדם של פרטים ושל המיעוט מפני החלטות פוגעניות של הרוב, מרוקנת מתוכן את חוק יסוד: החקיקה כולו, ויש בה בכדי לפגוע באופן חמור בבסיס מבנה המשטר הדמוקרטי ובזכויות האדם בישראל. להרחבה

ייצוג משפטי להורים וילדים בבתי משפט לנוער

הצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת לזכויות הילד ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 | יום שני 7.5.2018 בשעה 11:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: במסגרת ההליכים בבתי המשפט לנוער שעוסקים בהוצאת ילדים מביתם, נגרמות לעיתים פגיעות קשות בזכויות אדם של הילדים ושל הוריהם. הנתונים מלמדים שרובם המכריע של ההורים אינם מיוצגים בשום שלב בהליכים המשפטיים, על אף שמתקבלות במסגרתם החלטות הרות גורל, ועל אף שמדובר במשפחות העניות, המודרות והמוחלשות בישראל.

בעקבות דרישת האגודה לזכויות האזרח, הממשלה מקדמת הצעת חוק שתקנה ייצוג משפטי להורים וילדים בבתי משפט לנוער. האגודה מברכת על קידום התיקון לחוק ושמחה להיות חלק מהמהלך. מדובר בצעד מבורך ונחוץ עד מאד לשם הגנה על זכויות האדם ובפרט על הזכות להליך הוגן במסגרת הליכים כה קריטיים, הנוגעים לאוכלוסיות מוחלשות ופגיעות. עם זאת, לעמדת האגודה יש כמה נקודות הדורשות הבהרה ותיקון בהצעת החוק. להרחבה

הסרת תכנים מהאינטרנט

הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ז-2016 הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעות חוק בנושא הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט | יום שלישי 8.5.2018 בשעה 12:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

על פי הצעת החוק, בית משפט לעניינים מינהליים יוסמך לתת, לבקשת תובע, צו להסרת תוכן מרשת האינטרנט, אם ישוכנע שהפרסום מהווה עבירה פלילית, ושיש אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה.

עמדת האגודה: כלי זה של הסרת תוכן עלול לאפשר פגיעות חמורות בחופש הביטוי, שכן עיקר מהותו היא הטלת צנזורה על פרסומים באינטרנט. מדובר בהסדר "פתוח", שאינו מוגבל לעבירות מסוימות או למקרים מוגדרים. נוסח הצעת החוק מאפשר שימוש בכלי של הסרת תוכן במקרים רבים, ועלול לשמש בעתיד גם לעבירות חדשות שעשויות להתווסף לספר החוקים.

תכלית החוק – לאפשר לגורמי האכיפה להתמודד עם התופעה של פרסומים מזיקים באינטרנט – היא ראויה. עם זאת, הפגיעה בחופש הביטוי בהסדר המוצע תהיה במידה העולה על הנדרש. בעיקר, נחיצותו של כלי שיפוטי של צווים להסרת תכנים אינה ברורה בשעה שקיימים פתרונות אחרים, שחלקם כבר מיושמים בפועל, אשר פגיעתם בחופש הביטוי פחותה, ושהתועלת הטמונה בהם עשויה להיות גדולה מזו של ההסדר המוצע.

אי שוויון בשירותי בריאות

הקושי בגיוס רופאים לפריפריה בשל שיקולים כלכליים פוגע במטופלים הנאלצים להגיע לטיפולים במרכז ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 8.5.2018 בשעה 11:30 | דיון הדיון יעסוק בשאלת היכולת של בתי החולים בישראל להפעיל ביעילות את שירותיהם לטובת ציבור המטופלים, במציאות כלכלית שלא מעודדת טיפול בבתי החולים הממשלתיים בפריפריה. המקרה הספציפי שעורר את הדיון, אך הוא למעשה רק דוגמה אחת מיני רבות, הוא המקרה של היחידה לניתוחי לב שבמחלקה הקרדיולוגית במרכז הרפואי פדה-פוריה. המחלקה אינה מתפתחת משום שחולים מופנים לקבל שירותים במקומות מרוחקים, וזאת משיקולים כלכליים של הקופות.

עמדת האגודה (ביחד עם אגודת הגליל, הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, טנא בריאות, פורום בריאות דרום, רופאים לזכויות אדם, שתיל): על המדינה לקבוע סטנדרטים למתן שירותי רפואה בכל תחום, שיגדירו זמן ומרחק סבירים לקבלת הטיפול. כמו כן יש לשנות את הסדרי הבחירה (ההסדרים שהקופות עושות עם בתי החולים לקבלת שירותים רפואיים) באופן שיאזן בין הצרכים הכלכליים של הקופות לצרכים של החולים (דהיינו – באופן שייקח בחשבון את הסטנדרטים שיקבעו). נוסף על כך, על הממשלה למצוא דרך לטפל בקושי הכלכלי של הקופות.

Kommentare


bottom of page