top of page

צמצום המרחב הדמוקרטי בכנסת ה-20 – תמונת מצב


אילוסטרציה

האגודה לזכויות האזרח עוקבת בקביעות בשנים האחרונות אחר המגמה המטרידה של שחיקת ערכי הדמוקרטיה בישראל וקידום נרחב של חקיקה ושל יוזמות המכרסמות במרחב הדמוקרטי. מדאיגה במיוחד העובדה, שאחת הזירות המרכזיות שמשמשת במה לדריסת הדמוקרטיה וערכיה ולפגיעה בכללי המשחק הדמוקרטיים היא בית הנבחרים עצמו – לב הדמוקרטיה, שאמור להוות סמל לדמוקרטיה הישראלית ולהגנה עליה. לאמירות ולפעילות של בכירות ובכירים במערכת הפוליטית בישראל, ובמיוחד כאלה הבאים מתוך הכנסת, יש השלכות מרחיקות לכת על הציבור הישראלי ועל עמדותיו והתייחסותו לדמוקרטיה, לזכויות אדם, לקבוצות מיעוט פוליטי, חברתי או אתני ועוד.

ההיבטים והגילויים של יוזמות אלו מגוונים, והם כוללים: הצעות חוק הפוגעות בזכויות יסוד שבבסיס הדמוקרטיה, ובראש ובראשונה בחופש הביטוי והמחאה הפוליטית ובשוויון בפני החוק; השתלחויות מילוליות במי שעמדתם במיעוט בכנסת בעת הזאת; ניסיון לפגוע בפעילותם הלגיטימית והנחוצה של ארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי ולעשות להם דה-לגיטימציה; וניסיון לפגוע באקדמיה חופשית ובמרחב אמנותי ותרבותי חופשי. התוצאה היא פגיעה בעקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית בישראל: פגיעה מתמשכת ומצטברת בחופש הביטוי והמחאה, בכבוד האדם ובזכות לשוויון; פגיעה בחופש ההתאגדות; ופגיעה באפשרות לקיים פלורליזם ובלגיטימציה לקיומן של מגוון עמדות, מחשבות ודעות. בד בבד גוברות עריצות הרוב כלפי המיעוטים החברתיים, הפוליטיים והלאומיים, והפגיעה בזכויות המיעוטים הללו כולם.

מסמך המעקב של האגודה אחר צמצום המרחב הדמוקרטי מתעדכן מעת לעת.

עדכון אוקטובר 2018: word | pdf

תקציר, ינואר 2019 (pdf)

בחירות 2019: התמודדות עם צמצום המרחב הדמוקרטי בישראל, ינואר 2019 (פנייה למתמודדים בבחירות)

Comments


bottom of page