top of page

תוכנית מצוינות במדעים - לא לבנים בלבד!


אילוסטרציה

לקרוא ולא להאמין: בכפר סבא מתקיים פרויקט ח"ץ – חוקרים צעירים, המיועד לתלמידים מצטיינים במדעים. במהלך הפרויקט יתכננו התלמידים מחקר, יוציאו אותו אל הפועל, ינתחו את נתוניו, וירכשו מיומנויות חקר ומיומנויות טכניות בעבודת מעבדה. עד כאן הכל טוב, אלא שתוכנית המצוינת מיועדת לבנים בלבד – 20 מחטיבת בר לב ו-20 מבית ספר תורה ומדעים לבנים.

ומה עם התלמידות? להן מציעים בכפר סבא פרויקט "העצמת בנות במדעים״, שנועד להגביר "את ביטחונן העצמי ואת תחושת המסוגלות שלהן". איך העצמה והגברת הביטחון מסתדרת עם הדרה של בנות מתוכנית המצוינות? זה פשוט מאד - היא לא מסתדרת.

מיד עם הפרסום פנינו במכתב דחוף לשר החינוך ולראש עיריית כפר סבא, בדרישה לשלב בתוכנית המצוינות גם תלמידות. בפנייה הבהירה עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח שהאיסור על תלמידות להשתתף בפרויקט מפלה אותן, ופוגע בכבודן ובזכותן לחינוך שוויוני. הדרת בנות מתוכנית המצוינות גם משדרת לתלמידים כולם, בנות ובנים, מסר בוטה ומשפיל לפיו תלמידות אינן ראויות ואינן יכולות ללמוד לצדם של בנים בתכניות הצטיינות במדעים.

בעקבות הפניה שלנו ושל ארגונים נוספים, עיריית כפר סבא הודיעה שתפתח את תוכנית ההצטיינות במדעים גם בפני נערות.댓글


bottom of page