top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 4.11.2018

פסקת ההתגברות; העברת סמכויות בתחום ניהול הקרקעות בשטחים הכבושים לחטיבה להתיישבות; זכויות עובדים בשעת חירום; נכים עניים שאיבדו קצבאות; שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; זכויות חייבים – ריבית פיגורים: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.

פסקת ההתגברות

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג בעניין מסתננים) של חה"כ שולי מועלם רפאלי (פ/5497) ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 4.11.2018 | קביעת עמדת הממשלה

ההצעה מבקשת להוסיף לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו פסקת התגברות, שתאפשר לכנסת לעקוף את פסק הדין של בג"ץ בנוגע למבקשי מקלט.

עמדת האגודה לזכויות האזרח: מדובר בהצעת חוק פסולה, שנועדה לאפשר התעמרות ורמיסת זכויות האדם של מבקשי המקלט הסודנים והאריתריאים. חמור אף מכך, היא מרוקנת מתוכן את חוקי היסוד של מדינת ישראל, ומאפשרת לעקוף אותם בכל עת. אם תתקבל פסקת ההתגברות, היא תפגע באופן הרסני בבסיס מבנה המשטר הדמוקרטי ובזכויות האדם בישראל. הניסיון להעביר פסקת התגברות ספציפית לעניין מסוים פותח פתח מסוכן לחקיקת פסקת התגברות לגבי נושאים רבים אחרים, בהתאם לאג'נדה ולאינטרסים הפוליטיים הצרים של כל ממשלה בכל עת נתונה, וכמובן לפסקת התגברות כללית. להרחבה | הצרה בפסקת ההתגברות הצרה

העברת סמכויות בתחום ניהול הקרקעות בשטחים הכבושים לחטיבה להתיישבות

הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - ניהול והקצאת הקרקע באזור יהודה והשומרון על ידי החטיבה להתיישבות), התשע"ח-2017 - הכנה לקריאה ראשונה ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 5.11.2018 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: על אף התנגדויות היועצים המשפטיים הבכירים ביותר, שרים וחברי כנסת ממשיכים לקדם חקיקה ישירה על הגדה המערבית. הצעת החוק הנדונה בימים אלה בוועדת החוקה עוסקת בהפרטת סמכויות ניהול הקרקעות במגזר הכפרי בשטחים הכבושים והעברתן לחטיבה להתיישבות. ההצעה מהווה הפרה גסה של הדין הבינלאומי שחל בשטח המוחזק בתפיסה לוחמתית, ומהווה, למעשה, צעד נוסף בהליך הסיפוח המואץ, בהרחבת ההתנחלויות ובהכשרת המאחזים בגדה המערבית. להרחבה

זכויות עובדים בשעת חירום

הצעת חוק שירות עבודה בשעת-חירום (תיקון – צוותי חירום יישוביים), התשע"ח-2018 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני 5.11.2018 בשה 9:15 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה (במסגרת הפורום לאכיפת זכויות עובדים): האגודה מברכת על קידום הצעת החוק, שמטרתה להגן על זכויות העובדים בזמן חירום. עם זאת, חשוב שהוועדה הדנה בהצעת החוק תפנה את תשומת לבה לקבוצות מוחלשות של עובדים שזכויותיהם נפגעות ושיש לטפל בהם, כולל לתקן את החוק.

המצב החוקי היום אכן איננו מספק הגנה נאותה לעובדות ולעובדים הנפגעים בשכרם ובזכויותיהם הנלוות בזמן מצב חירום המתקיים באזורם. אחת הבעיות בחוק הקיים היום, היא תחולתו הצרה אך ורק על תחום הפיטורים. החוק, על ההסדרים הרחבים שבו, מתייחס למעשה רק לתקופה של מלחמת לבנון השנייה (התקופה הקובעת). לפיכך כל ההסדרים הנוגעים לשכר ולפיצוי כספי נעשים בהסכמים מיוחדים מול המעסיקים. גם הפסיקה הנוגעת לחוק זה בתקופות מאוחרות ממלחמת לבנון השנייה (למשל לגבי מבצע ״עופרת יצוקה״) עסקו בפיטורים ולא בחובת תשלום שכר. אם כך, סוגיות הסדרי הפיצוי על הפגיעה הכספית אינה מוסדרת כלל בחקיקה ראשית. כמו כן, הפיצוי איננו מתייחס כלל לעובדים ולעובדות אלא למעסיקים. להרחבה

נכים עניים שאיבדו קצבאות

הצעה לסדר היום בנושא: נכים עניים אשר איבדו את זכאותם להטבות בשל הגדלת קצבת הנכות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 6.11.2018 בשעה 9:00 | דיון

עמדת האגודה: העלאת קצבאות הנכים לקשישים עניים פגעה אנושות במשפחות עניות שבהן נכה קשיש/ה. משפחות כאלה, שאין להם הכנסות מפנסיה, מתקיימות על קצבת הנכות וקצבת הזקנה של בן/ בת הזוג, בתוספת השלמת הכנסה. והנה – בשל העלאה פעוטה של 250 ₪ בקצבת הנכות צומצמה או נשללה לחלוטין גמלת השלמת ההכנסה לבן /בת הזוג.

לעמדת האגודה, על רקע גובה הגמלאות, שאין די בהן לקיום אנושי בכבוד, אין לפגוע בהכנסות המשפחות העניות והפגיעות ביותר. נכים קשישים הם בעלי צרכים מיוחדים אף יותר מנכים צעירים, ודווקא הם שנפגעים כל כך קשה מהעלאה פעוטה זו, שמטרתה להיטיב עם אוכלוסיית הנכים.

שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים

1. הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה), התשע"ח-2017 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית; 2. הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשע"ז-2017 - הכנה לקריאה ראשונה

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 6.11.2018 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת לשנות את אופן מינוי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, כך שבמקום שייבחרו במכרזים, כנהוג לגבי כלל עובדי המדינה, הם ימונו ע"י ועדת איתור פוליטית לחלוטין. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק, וסבורה שיש בה כדי לפגוע בעצמאות ובמקצועיות של השירות הציבורי, וכן בהגנה על שלטון החוק ובמאבק בשחיתות שלטונית. להצעת החוק שורה ארוכה של מתנגדים, ובהם שופטי בית המשפט העליון (בדימוס), היועץ המשפטי לממשלה ומשפטנים בכירים. האגודה קוראת לחברות ולחברי הכנסת שלא לקדם הצעת חוק פוגענית זאת, אשר יש בה כדי לפגוע באופן קשה בשומרי הסף ומשכך בדמוקרטיה בישראל. להרחבה

זכויות חייבים – ריבית פיגורים

1. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ה-2015 - הכנה לקריאה ראשונה; 2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - חייב משלם), התשע"ח-2018; 3. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 58) (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים), התשע"ח-2018 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 6.11.2018 בשעה 14:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: מטרתה של ריבית הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם את החוב במועד, ולהעניש אותו במקרה שאיחר בתשלום. אולם ככל שמדובר בחייבים שידם אינה משגת ואינם מתחמקים מתשלום, התכלית לתמרץ את החייב לשלם לא מתקיימת. למעשה, התכלית היחידה שמקדמת ריבית הפיגורים בנסיבות אלה היא תכלית עונשית, כאשר הסיבה להטלת העונש היא חוסר יכולתו הכלכלית של החייב לשלם. המצב האבסורדי שנוצר הוא שעל אנשים אלה מוטל מעין "מס על העוני". בשל ריבית הפיגורים החוב מתנפח, ומוצרים חיוניים כגון מים, חשמל, ביטוח לאומי, שירותי חירום רפואיים ואף מסי עירייה הופכים ליקרים יותר עבור אנשים הנמצאים בעוני מאשר עבור אוכלוסיות מבוססות.

יש לבטל את ריבית הפיגורים לחייבים הנמצאים בעוני ולקדם הסדרים הוגנים שיסייעו להם לפרוע את החוב תוך שמירה על זכותם לקיום בכבוד, כגון חיוב גופים מסוימים בנקיטת צעדים למען הגעה להסדר תשלומים סביר ומתן הלוואות ללא ריבית מטעם המדינה לחייבים הנמצאים בעוני. צעד נוסף שיש לבצע הוא לקיים פיקוח ורגולציה הדוקים יותר על ריביות הפיגורים שגובים הבנקים וגופים חזקים אחרים בהוצאה לפועל. להרחבה

האגודה פועלת גם לקדם הצעת חוק להגנה על זכויותיהם של חייבות וחייבים פגיעים ונטולי אמצעים. ההצעה מבקשת להסיר חלק מהחסמים שמקשים על חייבים עניים לזכות בהקלות ולמצות את הזכויות המגיעות להם במערכת ההוצאה לפועל, כך שיוכלו לצאת ממעגל החובות ולחיות את חייהם בכבוד. להרחבה


Comentarios


bottom of page