top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 18.11.2018


אילוסטרציה

"חוק הנאמנות בתרבות"; זכויות חייבים – ריבית פיגורים; פעילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים; עונש מוות למחבלים; התעמרות בעבודה; העברת סמכויות בתחום ניהול הקרקעות בשטחים הכבושים לחטיבה להתיישבות; העסקת עובדי קבלן: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.

"חוק הנאמנות בתרבות"

הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית - הצבעות ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שני 19.11.2018 בשעה 9:00 ובשעה 12:00, יום שלישי 20.11.2018 12:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית – הצבעות

עמדת האגודה לזכויות האזרח: מהצעת חוק הנאמנות בתרבות תקנה לשרת התרבות ולפקידי המשרד כוח להתערב בתכני היצירות, ומשמעותה התערבות בוטה בחופש הביטוי האמנותי. התערבות פוליטית כזאת בתחום התרבות והאמנות, שהוא אחד הנדבכים החשובים של חופש הביטוי, תצמצם את המרחב הדמוקרטי בישראל ותפגע בחופש הביטוי בכלל ובחופש הביטוי האמנותי והפוליטי בפרט. היא תפגע גם בזכויותיהם של כל תושבי ואזרחי המדינה לכבוד, לשוויון ולתרבות. להרחבה

זכויות חייבים – ריבית פיגורים

1. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 58) (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים), התשע"ח-2018 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית; 2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - חייב משלם), התשע"ח-2018; 3. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ה-2015 ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 19.11.2018 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: מטרתה של ריבית הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם את החוב במועד, ולהעניש אותו במקרה שאיחר בתשלום. אולם ככל שמדובר בחייבים שידם אינה משגת ואינם מתחמקים מתשלום, התכלית לתמרץ את החייב לשלם לא מתקיימת. למעשה, התכלית היחידה שמקדמת ריבית הפיגורים בנסיבות אלה היא תכלית עונשית, כאשר הסיבה להטלת העונש היא חוסר יכולתו הכלכלית של החייב לשלם. המצב האבסורדי שנוצר הוא שעל אנשים אלה מוטל מעין "מס על העוני". בשל ריבית הפיגורים החוב מתנפח, ומוצרים חיוניים כגון מים, חשמל, ביטוח לאומי, שירותי חירום רפואיים ואף מסי עירייה הופכים ליקרים יותר עבור אנשים הנמצאים בעוני מאשר עבור אוכלוסיות מבוססות.

יש לבטל את ריבית הפיגורים לחייבים הנמצאים בעוני ולקדם הסדרים הוגנים שיסייעו להם לפרוע את החוב תוך שמירה על זכותם לקיום בכבוד, כגון חיוב גופים מסוימים בנקיטת צעדים למען הגעה להסדר תשלומים סביר ומתן הלוואות ללא ריבית מטעם המדינה לחייבים הנמצאים בעוני. צעד נוסף שיש לבצע הוא לקיים פיקוח ורגולציה הדוקים יותר על ריביות הפיגורים שגובים הבנקים וגופים חזקים אחרים בהוצאה לפועל. להרחבה

האגודה פועלת גם לקדם הצעת חוק להגנה על זכויותיהם של חייבות וחייבים פגיעים ונטולי אמצעים. ההצעה מבקשת להסיר חלק מהחסמים שמקשים על חייבים עניים לזכות בהקלות ולמצות את הזכויות המגיעות להם במערכת ההוצאה לפועל, כך שיוכלו לצאת ממעגל החובות ולחיות את חייהם בכבוד. להרחבה

פעילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

נהלים ואגרות בפעילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - מעקב הוועדה המיוחדת לפניות הציבור | יום שני 19.11.2018 בשעה 13:00 | דיון

עמדת האגודה: מדי שנה מדווחים רופאים על אלפי נהגים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) לצורך בדיקת כשירות נהיגה. כדי להשיב לעצמם את רישיונם נאלצים נהגים אלה, שחלקם נכים המתקיימים על קצבאות בלבד, להתמודד עם סבך בירוקרטי למשך זמן רב, ולשלם אגרות גבוהות מאוד לכל שלב בהליך. הם אינם זכאים לייצוג מטעם המדינה בוועדות של המרב"ד, ולכן נדרשים לשלם גם סכומי כסף גבוהים לעורכי דין פרטיים.

ההחלטות של המרב"ד אינן מנומקות, כך שמי שרישיונו נשלל אינו יודע מה הסיבות לכך ויכולתו לערור על ההחלטה נפגעת. למרב"ד שני סניפים בלבד, בתל אביב ובחיפה, המקבלים קהל לבירורים פעמיים בשבוע למשך שעתיים בלבד. לאחר שנים של ביקורת על התנהלותו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יש לערוך שינוי יסודי בהתנהלותו. להרחבה

עונש מוות למחבלים

הצעת חוק העונשין (תיקון - גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשע"ח-2017 - הכנה לקריאה ראשונה

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 20.11.2018 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: עונש המוות עומד בניגוד מוחלט לערכיה של מדינת ישראל, וחותר תחת יסודותיה המוסריים של החברה האנושית. הוא סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שכן הוא מרוקן מתוכן את זכויות האדם החוקתיות לכבוד ולחיים. הוא גם מנוגד למשפט הבינלאומי, אליו מחוייבת מדינת ישראל. תהא אשר תהא חומרת העבירה המיוחסת לאדם, לא יכולה להיות בשום מקרה הצדקה לנטילת חייו.

זאת ועוד: מערכת המשפט, ככל מערכת אנושית, אינה חסינה מפני טעויות. גם אילו ניתן היה להצדיק את השימוש בעונש המוות מהבחינה המהותית, הרי שדי בחשש, שמא אדם אחד יומת על לא עוול בכפו, כדי לפסול ענישה אכזרית ובלתי הפיכה זו. להרחבה

התעמרות בעבודה

הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 20.11.2018 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה ראשונה

הצעת החוק מבקשת לעגן את המושג "התעמרות בעבודה" בחוק הישראלי, ולתת כלים למי שנפגע מהתעמרות במקום העבודה לפעול נגדה. עמדת האגודה: אנו תומכים בהצעת חוק חשובה זאת. התעמרות בעבודה קיימת בכל סוג של מקום עבודה: בחברות מסחריות, בעסקים פרטיים ובשירות המדינה. מחקרים מלמדים כי התעמרות בעבודה פוגעת קשות בקורבן ההתעמרות, ואף מעידים על קשר ישיר בין סביבת עבודה מזיקה לפגיעה בתא המשפחתי.

הדין הישראלי הכיר זה מכבר בעילה של איסור התעמרות בעבודה ובזכותו של העובד הנפגע לקבל פיצויים. אולם אין עקביות בפסיקת בתי הדין, ואין ודאות באשר לרכיבי העבירה. מבחינה זו נוצר צורך בשוק העבודה בישראל להסדיר את העוולה, את רכיביה ואת הפיצויים המגיעים בגינה ולייצר ודאות. להרחבה

העברת סמכויות בתחום ניהול הקרקעות בשטחים הכבושים לחטיבה להתיישבות

הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - ניהול והקצאת הקרקע באזור יהודה והשומרון על ידי החטיבה להתיישבות), התשע"ח-2017 - הכנה לקריאה ראשונה ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 20.11.2018 בשעה 14:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: על אף התנגדויות היועצים המשפטיים הבכירים ביותר, שרים וחברי כנסת ממשיכים לקדם חקיקה ישירה על הגדה המערבית. הצעת החוק הנדונה בימים אלה בוועדת החוקה עוסקת בהפרטת סמכויות ניהול הקרקעות במגזר הכפרי בשטחים הכבושים והעברתן לחטיבה להתיישבות. ההצעה מהווה הפרה גסה של הדין הבינלאומי שחל בשטח המוחזק בתפיסה לוחמתית, ומהווה, למעשה, צעד נוסף בהליך הסיפוח המואץ, בהרחבת ההתנחלויות ובהכשרת המאחזים בגדה המערבית. להרחבה

העסקת עובדי קבלן

עובדי קבלן ועובדים המועסקים דרך "ספקי שירותים": מחסור בנתונים, הפרת זכויות שיטתית ואי-אכיפה של חוקי העבודה - דו"ח מבקר המדינה eג (2015): פעולות המדינה להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר נמוך - ישיבת מעקב שנייה, בהשתתפות החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום רביעי 21.11.2018 בשעה 9:00 | דיון

עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה): בישראל מועסקים מעל 400,000 עובדות ועובדי קבלן כוח אדם ושירותים במגזר הציבורי בלבד. יש בקרבם ייצוג יתר לקבוצות מוחלשות, ובהן נשים, עולים וערבים, וקיים קשר הדוק בין עוני ובין העסקה קבלנית. מרבית חברות הקבלן והשירותים רומסות תדיר את זכויות העובדים, כאשר כוח המיקוח של העובדים קטן, תלותם במעסיק גדולה ונגישותם לכלים להבטחת זכויותיהם נמוכה. חלק מהבעיה הוא הכובע הכפול של המדינה – מצד אחד כאחראית על אכיפת זכויות העובדים במשק ומצד שני כ"מזמין שירות" וכמעסיקה גדולה של עובדי קבלן.


שלב ראשוני והכרחי בכדי להגן על זכויותיהם של עובדות ועובדי הקבלן הוא לאסוף מידע ונתונים על היקף העסקתם בענפים השונים. הפתרון המלא לטווח ארוך צריך להיות החזרתם של עובדות ועובדי הקבלן להעסקה ישירה, שתאפשר פיקוח ושמירה על תנאי העסקתם ועל זכויותיהם. להרחבה


Comments


bottom of page