top of page

זכויות נשים עובדות בעת המלחמה - המלצות ארגונים


אילוסטרציה
© Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

ב-30.10.2023 הצטרפנו לפנייה של ארגוני זכויות עובדים ו\זכויות נשים לשר העבודה ולשר הכלכלה והתעשייה. בפנייה פירטו עורכות הדין תמר בן דרור ואסנת זיו מאיתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי את ההשפעות הקשות של השיבושים ואי הוודאות בתחומי החינוך, התעסוקה, הכלכלה והבריאות מתחילת המלחמה על נשים עובדות.


הארגונים הדגישו את הקשיים הייחודיים שעימן מתמודדות הנשים העובדות. בפרט, הן הדגישו כי בעת מלחמה נשים ממשיכות לשאת את עיקר הנטל של טיפול במשפחה ובילדים, והנטל מתגבר בשל העובדה שבן הזוג גויס לשירות מילואים ממושך, או כי אחד מבני הזוג הינו "עובד חיוני" והשני גויס לשירות

מילואים, או בשל היעדרות מסיבות הקשורות ללחימה.


בפנייה הציעו הארגונים שורה של המלצות למענים לקשיים הייחודיים של נשים עובדות. בין היתר: לייצר רשת הגנה חוקית מפני פיטורין לבנות הזוג של משרתי המילואים ושל עובדים חיוניים; להגביר מנגנונים לצורך וידוא הגנה על עובדות מפני פיטורין על בסיס לאום; להרתיע מעסיקים מהוצאת עובדות לחל"ת באופן כפוי; לעודד מעסיקים לאפשר עבודה מרחוק ומהבית; לתת מענה לתשלום שכר לעובדות שעתיות; ולגבש פתרון כלכלי עבור עובדות שאחוזי משרתן הופחתו.
Bình luận


bottom of page