top of page

דיכוי מחאות בעת המלחמה


שוטרים מפנים מפגינה
שוטרים מפנים מפגינה במחאה מול תחנת המשטרה בתל אביב, 9.11.2023. צילום: אריק סגל, "תיעוד מחאת ההייטק" בווטסאפ

ב-15.11.2023 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה ולמפכ"ל המשטרה בעניין התנהלות המשטרה ביחס למשמרות מחאה והפגנות בשבוע האחרון. במספר אירועים בתל אביב, בירושלים ובחיפה פעלה המשטרה לפזר באופן מיידי משמרות מחאה שקטות, מצומצמות ונטולות כל פרובוקציה, שבהן מחו המפגינים נגד סתימת פיות ורדיפה פוליטית בעקבות מעצרם של חברי ועדת המעקב של ערביי ישראל והמורה מאיר ברוכין. פיזור ההפגנות נעשה באלימות שלוותה בקללות, בהשפלות ובמעצרים שרירותיים.


בפנייה הזכירו רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל ועו"ד אן סוצ'יו מושכלות יסוד של חופש הביטוי וההפגנה: הפגנות שאינן כוללות נאומים (בשונה מקריאות ושלטים) בנושא מדיני, ולא כל שכן משמרות מחאה מעוטות משתתפים, אינן טעונות אישור משטרתי – לא מראש ולא בזמן שהן מתקיימות; וכאשר המשטרה שוקלת למנוע מחאה מחובתה להתעלם מתוכן ההפגנה או מהרקע האידיאולוגי של המארגנים או המשתתפים בה; ושגם בימי מלחמה, איסור על קיום הפגנה בשל חשש להפרת הסדר הציבורי הוא החריג ולא הכלל.


"אנו מודעים לנטל הכבד שמוטל על המשטרה בימים אלה", נכתב בפנייה, "אלא שגם נסיבות אלו אינן יכולות להסביר את ההתנהלות החמורה שתיארנו לעיל. העומס והמשימות שמוטלות על המשטרה יכולים להצדיק מקרים חריגים של איסור על קיום הפגנה, אך לא התנכלות גורפת לכל מחאה שחורגת מהזרם המרכזי, ולבטח לא את המכות הנמרצות שניחתות על מפגינים שקטים ללא כל התגרות מצדם".


ב-3.12.2023 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה ולמפכ"ל המשטרה, בעקבות שני מקרים שבהם דרשה המשטרה ממארגנים של משמרות מחאה קטנות, שאינן דורשות רישיון, להגיע לתחנת המשטרה ולהוציא רישיון הפגנה. באחד המקרים ההפגנה לא אושרה, אף כשאמור על פי החוק היא לא דרשה אישור או רישיון. בדיון שנערך לאחרונה בוועדת החוקה אף הודה בכיר במשטרה כי בימי המלחמה המשטרה "כופה" על מפגינים "לתאם" איתה מראש בכל מקרה של הפגנה - דרישה שלמעשה אינה שונה במהותה מדרישת רישיון.


בפנייה הזכרנו כי גם אם במקרים מסוימים המשטרה מוסמכת להטיל מגבלות גם על הפגנות שאינן מחייבות ברישיון, אין בכך כדי לחייב את המארגנים בחובת תיאום או אישור מראש, במיוחד כאשר מדובר במשמרות מחאה מצומצמות או ספונטניות שמתארגנות תוך זמן קצר בתגובה לאירועים שקורים. דרשנו להנחות את תחנות המשטרה שלא להתנות קיום הפגנה שאינה טעונה ברישיון בהגשת בקשה לרישיון, ב"אישור" או ב"תיאום", ושיפסיקו לפזר הפגנות רק בשל כך שהמארגנים נמנעו מלהגיש בקשה כזו.


פניית האגודה לזכויות האזרח, 15.11.2023

פניית האגודה, 3.12.2023

תשובת המשטרה, 26.11.2023


bottom of page