top of page

לפתוח לתנועה את דרכי הגישה לכפר קרע

האגודה לזכויות האזרח וארגון במקום עתרו לבג"ץ ב-16.11.2023 יחד עם שני תושבים מכפר קרע שבגדה נגד סגירתו ההרמטית של הכפר, ומניעת יציאה ממנו וכניסה אליו ברכב וברגל. עם פרוץ המלחמה הוצבו חיילים בדרך שבין כפר קרע לתולת', שעוברת ליד המאחז אלמתן וממילא חסומה בבטונדות ומאפשרת רק מעבר ברגל, והם אינם מאפשרים את המעבר בה. בנוסף אסר הצבא על התושבים לעבור ברכב בדרך השנייה אל הכפר וממנו, שעוברת דרך שער ההתנחלות מעלה שומרון.


בעתירה נטען כי הותרתם של התושבות והתושבים בלי דרך גישה לכפר וממנו, ברכב וברגל, פוגעת בזכויות היסוד שלהם לחופש התנועה, למים ולמזון, לפרנסה ולקיום בכבוד, לבריאות, לחיי משפחה ולקניין. התושבים מצאים במצוקה ממשית ובמחסור חמור של מים נקיים ומזון, ללא גישה לטיפול רפואי ולתרופות, וללא מזון לבעלי החיים. עוד נטען בעתירה כי סגירתם של תושבי כפר קרע חורגת מסמכותו של המפקד הצבאי, נגועה בהפליה אסורה על רקע לאום ובחוסר סבירות קיצונית, אינה מידתית ועומדת בסתירה למשפט הבינלאומי.בג"ץ 8227/23 עודה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

עו"ד: רוני פלי


העתירה

תגובה מקדמית מטעם המדינה, נובמבר 2023

תגובת העותרים לתגובה המקדמית, נובמבר 2023bottom of page