top of page

תזכיר חוק בעניין ביטול אזרחות: מעמד ייעודי, שלילת זכויות והגבלות גיאוגרפיות


אילוסטרציה
© Georgy Dzyura | Dreamstime.com

ב-4.1.2024 שלחנו הערות לתזכיר חוק ממשלתי, שמבקש לקבוע סוג חדש של מעמד בישראל למי שביטלו את אזרחותם או תושבות הקבע שלהם בשל הפרת אמונים – "תושבות ארעית שאינה טעונה הארכה". עוד מבקשת המדינה בתזכיר החוק להטיל סנקציות על מי שאזרחותם או תושבות הקבע שלהם בוטלה בשל הפרת אמונים ולשלול מהם זכויות (הגבלת תעסוקה במקצועות בריאות, שלילת גמלאות של ביטוח לאומי ושלילת זכות להצביע בבחירות מוניציפליות). כמו כן היא מבקשת להטיל עליהם מגבלות גיאוגרפיות אם קרבנות העבירה או בני משפחותיהם טוענים שקרבתם אחרי שחרורם מהכלא פוגעת ברגשותיהם.

בהערות טען עו"ד עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית, כי תזכיר החוק פוגע בזכויות היסוד לכבוד, לחירות, לחופש התנועה ולשוויון באופן לא מידתי, ומנוגד לפסיקת בית המשפט העליון. הוא ציין גם כי הסדרי ביטול האזרחות מטעמים של "הפרת אמונים" מבקשים "לטפל" באופן קונקרטי באזרחים הערבים, לסמנם כבלתי נאמנים ולאפשר להענישם ביתר קלות בביטול אזרחות, ולראיה – מעולם לא נשקל ביטול אזרחות של אף אזרח יהודי, יהיו מעשיו חמורים ככל שיהיו.


לעניין סוג המעמד המוצע, טענו כי על פי דברי ההסבר לתזכיר החוק, המעמד המיוחד של "תושבות ארעית שאינה טעונה הארכה" לא יהיה תושבות קבע יציבה אלא מעמד ארעי. זאת בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון, שקבע שמי שביטלו לו את האזרחות ואין לו מעמד בשום מקום אחר לא יכול להיוותר מחוסר מעמד, ויש לתת לו תושבות קבע.

לעניין הסנקציות ושלילת הזכויות טענו כי בית המשפט העליון פסק שהתכלית של הסדר ביטול האזרחות היא הצהרתית ולא עונשית. שלילת זכויות, כפי שמוצע עתה, אינה הצהרתית אלא עונשית, ולכן אסורה.

לעניין המגבלות הגאוגרפיות טענו כי הפרת המגבלות עלולה ככל הנראה להביא לשלילת הרישיון, כך שהאדם יוותר ללא כל מעמד. עוד טענו כי אין עוד עבירות שבגינן שר יכול להטיל מגבלות גיאוגרפיות.
Comments


bottom of page