top of page

פעילות ציבורית באוניברסיטת תל אביב בתקופת המלחמה

אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב. Spiroview Inc. | Dreamstime.com ©

עם תחילת שנת הלימודים באוניברסיטת תל אביב הודיעה האוניברסיטה כי בשל המלחמה תתאפשר בקמפוס בסמסטר הראשון רק פעילות ציבורית המאורגנת בידי רשויות האוניברסיטה או אגודת הסטודנטים והסטודנטיות. ב-11.1.2024 פנינו לאוניברסיטה ביחד עם ארגון עדאלה בבקשה לבטל את ההחלטה.


בפנייה טענו עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה ועו"ד אן סוצ'יו מהאגודה כי זוהי הוראה קיצונית וגורפת שלמעשה אוסרת על כל אירוע ציבורי ובכלל זה הפגנה, דיון, מופע וטקס. הן טענו כי אם האוניברסיטה סבורה שבמקרה מסוים קיים חשש קונקרטי ברמת וודאות קרובה לשלומם ולביטחונם של באי האוניברסיטה, היא רשאית לאסור על קיום האירוע המסוים, אך שמניעה גורפת ומראש של כל אפשרות לקיים הפגנות או דיונים, להציב דוכנים, לארגן צפייה בסרטים ולקיים פעילות ציבורית אחרת אינה מידתית. עוד הן ציינו כי ההחלטה תפגע באופן מוגבר בסטודנטים הערבים.


בתשובה לפנייתנו השיב סגן הרקטור כי האוניברסיטה לא אסרה, ובוודאי שלא באופן גורף, כל פעילות ציבורית בקמפוס, וכי "האוניברסיטה לא אסרה ואין בכוונתה לאסור על עצם פעילותם של תאי סטודנטים בקמפוס ועל מפגשים של הפעילים בהם". אולם בה בעת דיקאנית הסטודנטים סירבה לתת לתא הסטודנטים של חד"ש לקיים בקמפוס הרצאה בנושא זכויות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, בדגש על ועדות משמעת. הנימוק לסירוב היה שבשל המלחמה וגיוס המילואים יש מחסור במאבטחים, ולכן מאושרים בתקופה זו רק אירועים חיצוניים דחופים.


ב-25.1.2024 הגשנו לסגן הרקטור ערעור על ההחלטה בשם תא חד"ש. בערעור טענו עורכות הדין גדיר ניקולא וטל חסין מהאגודה כי נימוקי הדיקאנית מעידים למעשה על מדיניות גורפת של האוניברסיטה למנוע קיום פעילות ציבורית בקמפוס. טענו כי החלטת הדיקאנית פוגעת בזכויות לחופש ביטוי, לחופש התארגנות ולשוויון; כי הפעילות המתוכננת - הרצאה באולם סגור, בנוכחות כ-60 סטודנטים בלבד - אינה מטילה נטל מיוחד על יחידת הביטחון באוניברסיטה ואינה דורשת הקצאת מאבטחים נרחבת, אם בכלל.


באשר לטענה שלא מדובר באירוע דחוף כתבנו שסטודנטים רבים, וסטודנטים ערבים בפרט, נרדפים בתקופה זו בעקבות ביטויים שפרסמו ברשתות החברתיות, ונדרשים תדיר להתייצב בפני ועדות משמעת, ועל כן מידע בדבר זכותם של סטודנטים לביטוי והתמודדות עם הליכי משמעת הוא דחוף וחיוני.


בעקבות פנייתנו הוציאה הוועדה לפעילות ציבורית באוניברסיטה הודעה חדשה לתאי הסטודנטים לפיה הם יוכלו לקיים פעילות ציבורית, אך בשל הנסיבות תתאפשר לכל תא פעילות ציבורית אחת בלבד במהלך התקופה שנותרה מהסמסטר הראשון. ההודעה צורפה למענה של סגן הרקטור לפנייתנו, והוא הדגיש שהוא שותף לדעתנו בדבר החובה המוטלת על האוניברסיטה לשמור על חופש הביטוי ומגוון דעות.

Comments


bottom of page