top of page

לעצור את הפרטת הדואר עד לעיגון ההגנה על זכויות האדם

איש בסניף דואר
צילום: גיא פרנקוביץ', שתיל-סטוק

ב-8.4.2024 פנינו יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה לראש רשות החברות הממשלתיות, ליועצת המשפטית לממשלה וליו"ר ועדת הכלכלה, בדרישה לעצור את מכירת דואר ישראל, ולפעול קודם כדי להבטיח את זכויות האדם של מקבלי השירותים במסגרת ההפרטה ובהפעלת השירות בעתיד.


בפנייה טענה עו"ד משכית בנדל כי מכירת החברה לגורמים פרטיים (שיכולים להיות גם חברות זרות) והפרטה מלאה של השירותים, ובפרט שירותי בנק הדואר, במתכונת המתוכננת, תגרום לפגיעה קשה בזכויות תושבי ישראל, ובפרט מי שחיים בעוני ותושבי הפריפריה. לחלק ניכר ביותר ממי שמקבלים קצבאות ביטוח לאומי אין כל אפשרות לקבל שירותים פיננסיים דיגיטליים ואין להם כרטיסי אשראי, ורבים מאד מהם מקבלים את גמלתם, במזומן, באופן פיזי בסניפי בנק הדואר. לאחר ההפרטה עשויה אוכלוסייה זו למצוא עצמה ללא אפשרות נגישה למשוך את גמלאות הקיום בעקבות שינויים במיקומם של סניפי דואר, סגירתם, היעדר החובה לפתיחתם ועוד.


למרות ששירותי הדואר, ובפרט בנק הדואר, הם חיוניים, בצווים המסדירים את ההפרטה אין כל התייחסות לזכויות הצרכנים ולשאלות בסיסיות כמו: מהי אספקה נאותה של השירות; פריסה שוויונית של הסניפים; מצבת כוח האדם המחייבת בסניפים לצורך אספקת השירות; כללים לגבי נגישות למשיכת מזומנים בכספומטים (פריסה, עמלה וכו') ועוד. אין גם הגנה על הזכות לפרטיות של מיליוני אזרחות ואזרחים שפרטיהם שמורים במאגר המידע של רשות הדואר ובנק הדואר, הכולל מידע פרטי ביותר כגון כתובות, צילומי תעודות זהות, מס' כרטיסי אשראי, חתימות ועוד.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה יעל זיידמן


Comments


bottom of page