top of page

פרשת מק'ישו בחיפה: ועכשיו הערעור


אילוסטרציה

אתמול (26.3.2019) הגשנו ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה בנוגע להצגת הפסל מק'ישו. לפסק הדין שניתן במחוזי עלולות להיות השפעות מרחיקות לכת על מידת ההגנה על חופש הביטוי האמנותי בישראל, ועל כן הערעור משמעותי במיוחד.

את העתירה לבית המשפט המחוזי הגשנו בינואר, לאחר שראשת עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש רותם, החליטה להפסיק להציג במוזיאון חיפה את היצירה מק'ישו, המציגה את דמותו של הליצן רונלד מקדונלד צלוב על גבי צלב עץ, כדי למנוע פגיעה ברגשות הציבור. בפסק הדין נקבע כי לראש העירייה יש סמכות, ואף חובה, לפעול למניעת פגיעה ברגשות אוכלוסיית העיר, ולכן היא מוסמכת "להנחות את כל גורמי הרשות המקומית, לרבות גורמי אומנות ותרבות הפועלים מטעם העיריה ובתחום שיפוטה, להביא במסגרת שיקוליהם העצמאיים את החובה למנוע פגיעה ברגשות".

בערעור, שהגיש היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דן יקיר, אנו טוענים כי הזכות החוקתית לחופש הביטוי מחייבת לתת למוסדות תרבות עצמאות בנוגע לתוכן האמנותי המועלה בהם, וכי לראשת העירייה אין סמכות להורות למוסדות תרבות להסיר יצירות מסוימות. בית המשפט המחוזי נימק את קביעתו בסמכות הערטילאית של ראש העירייה להבטחת הסדר הציבורי, בסתירה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שמחייב שהגבלה של זכות יסוד כמו חופש הביטוי תהיה קבועה במפורש בחוק. "פגיעה בחופש הביטוי אינה יכולה להיות מעוגנת בתפיסות כלליות ומופשטות של חוק וסדר שאינן מעוגנות בסמכות קונקרטית כלשהי", נכתב בערעור.

הערעור מבהיר עוד כי אמנם בית המשפט העליון הכיר בכך שפגיעה ברגשות בכלל, ופגיעה ברגשות דתיים בפרט, היא עילה להגבלת חופש הביטוי. אולם נקבע רף גבוה במיוחד של פגיעה - מעבר לרף הסיבולת בחברה דמוקרטית. ולכן במקרה כמו זה, שבו מדובר ביצירה שנמצאת במוזיאון ולא בשטח פתוח שבו קהל שבוי נאלץ להיחשף אליה, לא היה מקום להורות על הסרת היצירה.

עו"ד דן יקיר: "פסק הדין שניתן בעתירת מק'ישו מכשיר מעורבות של ראש עירייה בתוכן האמנותי של מוסד תרבות שפועל באותה העיר. זו לא רק קביעה משפטית שגויה, אלא גם מתן פתח מסוכן ביותר למעורבות של נבחרי ציבור ופוליטיקאים ביצירות שמועלות במוסדות תרבות".

Comentarios


bottom of page