top of page

עתירה בדרישה לפרסום כל נוהלי המשטרה

הגשנו עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה לחייב את המשטרה לפרסם את כלל הנהלים לפיהם היא פועלת. בעתירה נטען כי מאות, ואולי אף יותר, פקודות ונהלים המתייחסים לקשר בין המשטרה לאזרחים אינן מפורסמות לציבור. בכך מפרה המשטרה את חובתה לפרסם באופן יזום את נהליה לפי חוק חופש המידע. פרסום הנהלים יאפשר לציבור לקבל מידע רלוונטי וחשוב הנוגע לזכויותיו ולגבולות הסמכות של השוטרים, ויאפשר ביקורת על התנהלות שוטרים שבאים במגע עם אזרחים.

בתגובה לעתירה הודיעה המשטרה כי היא לא חולקת על חובתה להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות שעל פיהן היא פועלת, והעריכה כי השלמת התהליך לצורך פרסום הנהלים של כלל אגפי המשטרה (למעט אלה הנכללים בחריגים ובסייגים לחוק) תיארך "כשנתיים". כמו כן העבירה המשיבה לאגודה לזכויות האזרח חלק מרשימות הנהלים של אגפי המשטרה השונים (אגף התנועה, אגף התכנון, אגף התמיכה הלוגיסטית, אגף השיטור, אגף מבצעים, אגף משאבי אנוש), למעט האגפים שלטענתה חוק חופש המידע אינו חל עליהם. האגודה ממשיכה להתעקש על פרסום הנהלים באופן מיידי, ולגבי הנהלים שלא יפורסמו (לפי החריגים לחוק חופש המידע) היא דורשת שהמשטרה תפרסם תמצית של הנוהל ואת עילת הסירוב לפרסמו.


ב-28.6.2020 נתן בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים תוקף של פסק דין להסכמה שהושגה בין הצדדים, ולפיה המשטרה תפרסם באתר האינטרנט שלה את כלל הנהלים שלפיהם היא פועלת. המשטרה קיבלה גם את עמדתנו ולפיה במקרים שבהם נהלים יישארו חסויים בהתאם לחריגים הקבועים בחוק, היא תהיה מחויבת לפרסם לכל הפחות את כותרת הנוהל ואת הסיבה לאי פרסומו.

​עת"מ 65106-07-18 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

עו"ד: אן סוצ'יו

העתירה, יולי 2018

תשובת העותרת, דצמבר 2018

תגובת העותרת, אוקטובר 2019 | נספח: רשימת נהלים


פסק הדין, 28.6.2020

הודעות לעיתונות:


קישורים:

המשטרה לא מפרסמת? אנחנו כן: נהלים משטרתיים שהועברו לאגודה בנושא פיזור הפגנות, שימוש בכוח ועוד

Opmerkingen


bottom of page