top of page

"חוק הפיקדון" - הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

ביום 13.3.2017 הגישו שבעה מבקשות ומבקשי מקלט מאריתריאה וסודן, ושישה ארגוני זכויות אדם (קו לעובד, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, ורופאים לזכויות אדם – ישראל) עתירה נגד החוק המאפשר להפקיע חמישית משכרם של מבקשי מקלט, עד ליציאתם מישראל. העתירה הוגשה על ידי קו לעובד והקליניקה לזכויות פליטים בתל אביב.

לפי סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה-2014, שנחקק עוד בשנת 2014 אולם יחל ביום 1.5.2017, 20% משכרם החודשי של מבקשי מקלט יילקחו מהם מידי חודש לקרן ייעודית, שם יוחזק הסכום עד לעזיבתם את ישראל. מטרתו המוצהרת של החוק היא "לעודד" את יציאתם של מבקשי המקלט מישראל, תכלית שנמצאה כבר כפסולה בידי בית המשפט העליון.

לצד הסכום האמור יופקדו בקרן סכומי כסף בשווי 16% משכרם של מבקשי המקלט, שישולמו בידי מעסיקיהם, ויימסרו להם גם הם רק במועד היציאה – אולם בניכוי סכומים משמעותיים בגין מס (שאינו משולם על ידי ישראלים) וקנסות בגין "איחורים" במועד העזיבה.

בעתירה עומדים העותרים על הפגיעה בזכויות מבקשי המקלט לקניין, לקיום בכבוד ולשוויון. מדובר בפגיעה משמעותית בשכרם הנמוך ממילא של בנות ובני אחת האוכלוסיות החלשות ביותר בישראל, באופן שיותיר אותם ללא יכולת לקיים את עצמם ואת בני משפחותיהם, ושצפוי להוביל לקטסטרופה הומניטרית.

יחד עם העתירה הוגשה גם בקשה לקביעת דיון דחוף ולמתן צו ביניים, שיעכב את הכניסה לתוקף של חובת הניכוי משכר העובדים.

ב-26.7.2017 התקיים דיון בעתירה. בעקבות הדיון נתן בית המשפט צו על תנאי, שמורה למדינה לנמק בתוך 45 ימים מדוע לא יבוטל החוק. בית המשפט דחה את הבקשה לתת צו ביניים שיקפיא את ההסדר עד לדיון.


ב-23.4.2020 קיבל בג"ץ חלקית וברוב דעות את העתירה, ופסל את ההוראה שמחייבת מעסיק לנכות 20% משכרו של מבקש מקלט לקרן הפיקדון.

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת

עו"ד: מיכל תג'ר (קו לעובד), אלעד כהנא (התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב)

החלטה, 19.4.2017

החלטה, 9.7.2017

החלטה, 26.7.2017


פסק הדין, 23.4.2020הודעות לעיתונות:


קישורים:

Comments


bottom of page