top of page

"חוק הפיקדון" - הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

ביום 13.3.2017 הגישו שבעה מבקשות ומבקשי מקלט מאריתריאה וסודן, ושישה ארגוני זכויות אדם (קו לעובד, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, ורופאים לזכויות אדם – ישראל) עתירה נגד החוק המאפשר להפקיע חמישית משכרם של מבקשי מקלט, עד ליציאתם מישראל. העתירה הוגשה על ידי קו לעובד והקליניקה לזכויות פליטים בתל אביב.

לפי סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה-2014, שנחקק עוד בשנת 2014 אולם יחל ביום 1.5.2017, 20% משכרם החודשי של מבקשי מקלט יילקחו מהם מידי חודש לקרן ייעודית, שם יוחזק הסכום עד לעזיבתם את ישראל. מטרתו המוצהרת של החוק היא "לעודד" את יציאתם של מבקשי המקלט מישראל, תכלית שנמצאה כבר כפסולה בידי בית המשפט העליון.

לצד הסכום האמור יופקדו בקרן סכומי כסף בשווי 16% משכרם של מבקשי המקלט, שישולמו בידי מעסיקיהם, ויימסרו להם גם הם רק במועד היציאה – אולם בניכוי סכומים משמעותיים בגין מס (שאינו משולם על ידי ישראלים) וקנסות בגין "איחורים" במועד העזיבה.

בעתירה עומדים העותרים על הפגיעה בזכויות מבקשי המקלט לקניין, לקיום בכבוד ולשוויון. מדובר בפגיעה משמעותית בשכרם הנמוך ממילא של בנות ובני אחת האוכלוסיות החלשות ביותר בישראל, באופן שיותיר אותם ללא יכולת לקיים את עצמם ואת בני משפחותיהם, ושצפוי להוביל לקטסטרופה הומניטרית.

יחד עם העתירה הוגשה גם בקשה לקביעת דיון דחוף ולמתן צו ביניים, שיעכב את הכניסה לתוקף של חובת הניכוי משכר העובדים.

ב-26.7.2017 התקיים דיון בעתירה. בעקבות הדיון נתן בית המשפט צו על תנאי, שמורה למדינה לנמק בתוך 45 ימים מדוע לא יבוטל החוק. בית המשפט דחה את הבקשה לתת צו ביניים שיקפיא את ההסדר עד לדיון.


ב-23.4.2020 קיבל בג"ץ חלקית וברוב דעות את העתירה, ופסל את ההוראה שמחייבת מעסיק לנכות 20% משכרו של מבקש מקלט לקרן הפיקדון.

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת

עו"ד: מיכל תג'ר (קו לעובד), אלעד כהנא (התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב)

העתירה

בקשה לצו ביניים

תגובת בנק המזרחי לבקשה לצו ביניים, אפריל 2017

תגובת הכנסת לבקשה לצו ביניים, אפריל 2017

תגובת הממשלה לבקשה לצו ביניים, אפריל 2017

החלטה, 19.4.2017

בקשת איגוד המסעדות בישראל להצטרף כעותר, יוני 2017

בקשה שנייה לצו ביניים, יוני 2017

תגובת המדינה לבקשה, יולי 2017

תגובת הכנסת לבקשה, יולי 2017

החלטה, 9.7.2017

בקשת עמותת איתן להצטרף להליך, יולי 2017

תגובה מקדמית מטעם המדינה, יולי 2017

תגובה מקדמית מטעם הכנסת, יולי 2017

חוות דעת של נציבות הפליטים של האו"ם, יולי 2017

בקשת ארגוני נשים להצטרף להליך כידידי בית המשפט, יולי 2017

החלטה, 26.7.2017

תשובת הכנסת לעתירה, ספטמבר 2017

הודעה מעדכנת מטעם העותרים 13-1, נובמבר 2017

תשובת עמותת איתן לעתירה, נובמבר 2017

תשובת המדינה לעתירה, נובמבר 2017


פסק הדין, 23.4.2020הודעות לעיתונות:


היום נעשה צדק: חוק הפיקדון בוטל, אפריל 2020

קישורים:

דנה ירקצי, המדינה לבג"ץ: קטינים, נשים וקשישים זרים יוחרגו מ"חוק הפיקדון", וואלה, 4.7.2018

אילן ליאור, מבקשי מקלט מעידים שחוק הפיקדון מקשה עליהם להתקיים: "אין כסף ללכת לרופא", הארץ, 1.12.2017

אילן ליאור, ארגוני זכויות אדם עתרו לבג"ץ נגד החוק המחייב מבקשי מקלט להפריש 20 אחוז משכרם, הארץ, 13.3.2017

פניית הארגונים לוועדת הפנים נגד הצעת החוק, ספטמבר 2016

bottom of page