top of page

לתת לפלסטינים ב"איחוד משפחות" לצאת דרך מעבר טאבה


אילוסטרציה

ב-13.5.2019 פנינו למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה וביקשנו לאפשר לפלסטינים הנמצאים בהליך איחוד משפחות, בעלי היתרי שהייה בישראל או מעמד של תושב ארעי, לנסוע דרך מעבר הגבול טאבה למצרים ללא כל הגבלה או צורך בהיתר מיוחד.

מעדויות שקיבלנו עולה כי פלסטינים בעלי תושבות ארעית נסעו בעבר בצורה חופשית דרך מעבר הגבול טאבה, אך מדיניות זו השתנתה לפני מספר שנים. עתה נאסר עליהם לצאת למצרים דרך היבשה עם דרכון פלסטיני, והם מופנים לקבלת אישור ממפקדת התיאום והקישור.

עו"ד טל חסין ועו"ד עביר ג'ובראן דכוור מהאגודה לזכויות האזרח מביאות בפנייה שני מקרים הממחישים את הפגיעה הקשה הכרוכה בהחלטה למנוע יציאה חופשית של פלסטינים דרך מעבר טאבה. הן כותבות כי מדיניות זו היא שרירותית ולא סבירה, פוגעת קשות במאות ואלפי משפחות בישראל, וסותרת זכויות חוקתיות ובהן הזכות לכבוד, למשפחה, לשוויון, לחופש העיסוק ולחופש התנועה.

Commenti


bottom of page