top of page

חקיקה אנטי-דמוקרטית - מה עומד על הפרק?


הכנסת

לקראת הקמת הממשלה החדשה, פורסמה שורה ארוכה של דברי חקיקה ותכניות מדיניות שבכוונת הקואליציה המתגבשת לקדם בקדנציה הקרובה. חלק ניכר מהם אף אמור למצוא ביטוי במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, שמשמעם התחייבות לביצועם והסרת ההתנגדות להם.

בחינת מכלול היוזמות חושפת פגיעה בכל מנגנוני האיזונים והבלמים הקיימים במערכת הדמוקרטית בישראל, לצד פגיעה במגוון שומרי הסף במדינה, שתפקידם להגן לא רק על שלטון החוק אלא אף למנוע שחיתות שלטונית ואישית.

עו"ד דבי גילד-חיו, מנהלת קידום מדיניות וחקיקה באגודה לזכויות האזרח, עושה סדר בבלגן ומפרטת את רשימת היוזמות העומדות על הפרק ואת השלכותיהן.

Comments


bottom of page