top of page

המדינה התחייבה - בלשכת התעסוקה לא שמעו על זה


לפני כשנה הודיעה המדינה בבג"ץ, בעתירה שעסקה בעומס בכניסה ללשכת האוכלוסין וללשכת התעסוקה בואדי אלג'וז, כי דורשי עבודה חדשים מירושלים המזרחית יוכלו לקבל שירות בלשכת התעסוקה במערב העיר. אך מבדיקה שערכנו עולה כי בלשכה עצמה מתעלמים מההנחיה החדשה, ומפנים את התושבים ללשכה בואדי אלג'וז. כמו כן, המוקד הארצי של שירות התעסוקה אינו מעודכן בהנחיה וכך גם אתר האינטרנט של שירות התעסוקה בשתי השפות – עברית וערבית. נציגת ארגון העובדים מען ליוותה כמה פונים פלסטינים אל הלשכה במערב העיר, ורק לאחר שהתעקשו על יישום ההנחיה החדשה, הסכימו הפקידים לקבל אותם. נציגת הארגון נאלצה לשמש כמתורגמנית, מכיוון שבלשכה אין פקידים דוברי ערבית שוטפת.

ב-1.8.2019 פנינו בשם ארגון העובדים מען אל מנהל לשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו בירושלים. ביקשנו להנחות את הפקידים לקבל דורשי עבודה חדשים מירושלים המזרחית; לפרסם את ההנחיה החדשה בערבית ובעברית בשתי הלשכות בירושלים; לקלוט פקידים דוברי ערבית או להיעזר במתורגמנים מקצועיים; לתקן את המידע באתר האינטרנט ולעדכן את השירות הארצי אודות ההנחיה. עו"ד עביר ג'ובראן דכוור ציינה כי המשך הפנייתם של דורשי עבודה מירושלים המזרחית ללשכה בוואדי אלג'וז מהווה אפליה על רקע לאומי וקבוצתי, פוגעת בעיקרון השוויון, ומפרה את הזכות לכבוד ולגישה לשירותים בסיסיים שמספקת המדינה. כמו כן, מתן שירות לקוי ולא נגיש לשפה הערבית לפונים שמתעקשים לקבל שירות בלשכה פוגע בזכותם לכבוד ובזכותם לעבוד ולחזור אל מעגל העבודה.

בעקבות הפניה, לשכת התעסוקה במרכז העיר החלה לתת שירות לתושבי ירושלים המזרחית. כמו כן, שירות המענה הטלפוני של שירות התעסוקה עודכן כי דורש עבודה חדש תושב ירושלים המזרחית זכאי לקבל שירות מלא מלשכת התעסוקה במערב העיר. עם זאת, דרישתנו להציב בלשכה במרכז העיר פקידים דוברי ערבית או להיעזר במתורגמנים מקצועיים לא נענתה. לפיכך פנינו שוב אל מנהל הלשכה.

ב-26.9.2019 התקבלה תשובת הלשכה המשפטית בשירות התעסוקה, הדוחה את טענותינו. בתשובה נמסר כי שירות התעסוקה אינו חייב לספק שירות בשפה הערבית בכל לשכה ולפיכך לא יינתן שירות כזה בלשכת התעסוקה ברחוב יפו, וכי מי שמעוניין בשירות בערבית יכול לפנות ללשכה שבירושלים המזרחית.

פניית האגודה לזכויות האזרח למנהל לשכת התעסוקה במערב העיר, 1.8.2019

פניית האגודה למנהל הלשכה, 18.8.2019

תשובת שירות התעסוקה, 26.9.2019

קישורים:

ניר חסון, תבואו עם מתורגמן: בלשכת התעסוקה בירושלים לא נותנים שירות לפלסטינים, הארץ, 18.8.2019

bottom of page