top of page

תקנות חדשות יפגעו בפרטיותם של תובעים


אילוסטרציה

ב-24.3.2019 פנינו אל שרת המשפטים איילת שקד, באמצעות משרד עורכי הדין קלעי, רוזן ושות', בדרישה לבטל את תקנה 10 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח-2018, שיכנסו לתוקפן ביום 5 בספטמבר 2019. על פי התקנה, יידרש כל תובע בתביעת שעניינה בנזקי גוף לצרף לכתב תביעתו טופס ויתור סודיות כללי וגורף, כתנאי להגשת התביעה.

לעמדת האגודה לזכויות האזרח הסדר זה פוגע פגיעה חמורה ובלתי מידתית בזכות לפרטיות, יש לו אפקט רגרסיבי מובהק (מאחר שלאוכלוסייה ענייה יותר, שאינה נעזרת ברפואה פרטית, רשומות רפואיות רבות יותר שיהיו זמינות לתובע), והוא נותן יתרון מובהק בידי נתבעים ומרתיע תובעים ממיצוי הדין מטעמים פרוצדורליים, אף אם הדין המהותי עומד לצדם.

Comments


bottom of page