top of page

הצלחנו! צעד משמעותי לקראת שוויון לנשים בספורט


עו"ד שרון אברהם-ויס

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל היום (5.9.2019) את עמדת האגודה לזכויות האזרח, והורה לעיריית באר שבע להגדיל את התמיכה בקבוצות כדורגל הנשים בעיר. בפסק הדין מצטט השופט גד גדעון את עמדתנו, לפיה "הקריטריונים המקובלים כיום מובילים למתן העדפה בתקצוב לקבוצות ותיקות יותר ופופולריות יותר באופן היוצר מעגל שוטה, שבמסגרתו הקבוצה הקטנה והפופולרית פחות מלכתחילה אינה מסוגלת להתחרות משום שכללי המשחק פועלים לרעתה".

בית המשפט דן בעתירה שהגישה קבוצת הנשים של הפועל באר שבע, נגד ההפליה בתקציבים שהקבוצה סובלת ממנה ביחס לקבוצת הגברים. האגודה הצטרפה להליך כידידת בית משפט, והציגה בפני בית המשפט כיצד למרות ההצהרות השונות בנושא, האפליה התקציבית בספורט בין גברים לנשים מתקבעת ואף מעמיקה.

השופט גדעון קבע בפסק הדין כי רשות מקומית נדרשת לנהוג בשוויון, וחובה זו חלה עליה גם לעניין תמיכה בקבוצות ספורט. הוא גם אימץ את עמדת האגודה לפיה שיקולי רייטינג פועלים לרעת הקבוצות החלשות.

פסק הדין קובע כי בשל מגבלות תמיכה שהציבה העירייה, קבוצת הנשים קיבלה בפועל פחות תמיכה ממה שהגיע לה. עוד נקבע כי קבוצות הנשים סובלות מנחיתות מבנית מכיוון שהן אינן יכולות לגייס הכנסות בהיקפים דומים לקבוצות הגברים. "העיוות ההיסטורי משמר את המצב הקיים: תקצוב נמוך של גופים חלשים מבחינה כלכלית, הגורר פגיעה בהיקף הפעילות ורמתה".

השופט קבע כי על העירייה לפעול למתן העדפה מתקנת ולהגדיל את היקף התקציבים הניתנים לקבוצת הנשים. כמו כן, הוא הורה לעירייה לאפשר לקבוצת הנשים שימוש שווה באצטדיון טרנר, בכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים לשימוש במקום.

מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח, עו"ד שרון אברהם-ויס, שייצגה את האגודה בדיון: "מדובר בפסק דין חשוב, שכן לראשונה בית המשפט מכיר בכך שמתן תמיכה כלכלית על בסיס שיקולי רייטינג ופופולריות פוגעת באופן מהותי בספורט הנשים. ספורט הוא כלי נפלא לקידומן ולטיפוחן של ילדות, נערות ונשים, אולם למרות שורה של הצהרות, ספורט הנשים נותר הרחק מאחור. אנחנו מקוות שפסק הדין הזה יהיה צעד משמעותי לכיוון שוויון אמיתי בספורט".

עת"מ 23013-10-18

bottom of page