top of page

היעדר מיגון ביישובים הערביים שבצפון


נצרת
נצרת Alexirina27000 | Dreamstime.com ©

על רקע המלחמה מקדמות רשויות השלטון החלטות שונות בתחום ההגנה והמיגון של היישובים במדינה בכלל ובאזור הצפון בפרט, אולם עד כה החלטות אלה לא סיפקו מענה הולם ליישובים הערביים ולתושביהם. הדחיפות במתן מענה כזה מקבלת משנה תוקף לנוכח העובדה שעיקר הפער בתחום המיגון במחוז הצפון הוא ביישובים הערביים: ברובן של הרשויות חסרים מקלטים ציבוריים, ממ"דים ומיגון במוסדות חינוך. כך למשל, רק ב-11 מ-71 הרשויות המקומיות הערביות שנבדקו בדוח מבקר המדינה מ-2018 קיימים מקלטים ציבוריים.


ב-22.10.2023 פנינו בשם הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל לשרי הביטחון, הפנים, הבינוי והשיכון ולמפקד פיקוד העורף, בדרישה דחופה לקדם פתרונות מיגון הולמים עבור היישובים הערבים בצפון ולהקצות את התקציב הראוי לשם כך. בפנייה טענו עורכות הדין רגדה עואד וגדיר ניקולא, כי אי קידום מענה הולם ליישובים הערביים היא מעשה פסול הפוגע בזכויות יסוד של האזרחים הערבים, ובכללן הזכות לחיים, להגנה ולשוויון. עורכו הדין ציינו כי המציאות השונה ביישובים הערביים בהיבטים של תכנון ובנייה, שבחלקה הגדול היא תוצר של הפליה היסטורית בתחומי התכנון והקצאת המשאבים, מחייבת קידום פתרונות שונים וחלופיים שיספקו לתושבות ולתושבים מענה הולם.
Comments


bottom of page