top of page

תהליך התאמה מגדרית לאסירה במהלך המאסר


אילוסטרציה

ביום 25.9.19 ניתן פסק דין בעתירה שניהלה האגודה לזכויות האזרח בעניין אסירה טרנסג'נדרית שביקשה לעבור תהליך להתאמה מגדרית במהלך מאסרה. העתירה הוגשה במרץ 2018 לאחר שהעותרת, ששהתה בזמנו במתקן כליאה לגברים, "יצאה מהארון" בפני גורמי הטיפול בשירות בתי הסוהר (שב"ס) על היותה טרנסג'נדרית ועל רצונה לחיות כאישה. העותרת הסתירה במהלך כל חייה את זהותה הנשית, ובעקבות השתתפות במסגרת טיפולית בכלא ושיחות עם עובדות סוציאליות החלה להתמודד עם הקונפליקטים שליוו אותה כל חייה.

למרות שהעותרת עברה בכלא אבחון פסיכולוגי שקבע שהיא סובלת מ"דיספוריה מגדרית" (מצוקה נפשית וחברתית הנובעת מאי התאמה בין הזהות המגדרית לבין המין אליו שויך האדם בלידתו), בשב"ס התעלמו מבקשותיה להתחיל תהליך להתאמה מגדרית, ומצוקתה הנפשית החמירה.

בעתירה דרשנו ששב"ס יאפשר לעותרת להתחיל תהליך להתאמה מגדרית, הכולל: נטילת הורמונים, פנייה לוועדה הציבורית להתאמה מגדרית של משרד הבריאות, התייחסות סגל שב"ס לעותרת כאישה, מתן ליווי וטיפול נפשי והעברה לכלא נווה תרצה.

התיק התנהל בפני השופטת מיכל ברנט מבית המשפט המחוזי מרכז במשך כשנה וחצי. בעקבות הגשת העתירה הופנתה העותרת לרופא אנדוקרינולוג לצורך התחלת הטיפול ההורמונלי, אלא שבשב"ס התעקשו בתחילה כי הטיפול ההורמונלי הוא "קוסמטי" ולכן על העותרת לממנו מכיסה, וזאת למרות שמדובר בטיפול שמצוי בסל הבריאות זה מספר עשורים. בנוסף, בשב"ס התעקשו כי ההגדרה העצמית של העותרת כאישה אינה מספיקה לצורך העברתה לכלא נווה תרצה, והמתינו שיחול שינוי במראה החיצוני שלה. לזכותם של האסירים שהוחזקו עימה באגף יש לזקוף שהשינוי המגדרי שלה התקבל בקרבם בחיוב, וחלק מהאסירים אף פנו אליה בלשון נקבה. בלחץ בית המשפט, הועברה העותרת ביוני 2019 לכלא נווה תרצה.

בתחילת ההליך הוטל עליו איסור פרסום לבקשת העותרת. בהמשך היא ביקשה להסיר את איסור הפרסום אך שב"ס התנגד וטען כי כל פרסום בעניין זה עשוי לפגוע בביטחון העותרת ובביטחון ובסדר של בית הסוהר. שב"ס התנה את הסרת איסור הפרסום באישור מוקדם של כל פרסום בעניין זה על ידי שב"ס.

ביום 25.9.2019 ניתן פסק הדין בתיק על ידי השופט אברהם יעקב. מכיוון ששב"ס כבר אפשר לעותרת לעבור את הליך ההתאמה המגדרית כפי שביקשה בעתירה, נותר להכריע רק בשאלת הפרסום. בית המשפט קבע קבע כי פרטי ההליך יהיו גלויים למעט שמה של האסירה העותרת.

עת"א 26994-03-18 פלונית (אסירה) נ' שירות בתי הסוהר

עו"ד: אן סוצ'יו

העתירה, מרץ 2018

פסק הדין, 25.9.2019

קישורים:

אור רביד, "חיה בפחד 24 שעות ביממה": האסירה הראשונה שעוברת תהליך שינוי מין בכלא מדברת, 3.11.2019, mako

העתירה נוהלה בסיוע עו"ד עידו קטרי מפרויקט גילה להעצמה טרנסית


bottom of page